Hopp til innholdet


B?rekraft

B?rekraftarbeidet v?rt

Vi ?nsker ? skape b?rekraftige verdier i hele virksomheten – for kunder, ansatte, aksjon?rer og samfunnet som helhet. ? sikre god livskvalitet for fremtidige generasjoner er et m?l vi prioriterer h?yt. 

I takt med at vi har engasjert oss stadig mer i sp?rsm?l som gjelder b?rekraft, har ogs? kompleksiteten ?kt. Hva er egentlig riktig og galt? Uansett om vi snakker om klima, likestilling eller integrering dukker det ofte opp flere sp?rsm?l enn svar, og det finnes enormt mange aspekter ? sette seg inn i. Vi har ikke alle svarene i dag, og vi har – i likhet med de fleste andre – mye ? l?re p? veien. 

Vi st?tter og ?nsker ? bidra til gjennomf?ringen av de 17 globale b?rekraftsm?lene som FNs 193 medlemsstater vedtok i september 2015. B?rekraftsm?lene er viktige, ikke minst for ? skape en felles forst?else av de globale utfordringene vi m? h?ndtere for ? skape forutsetninger for en b?rekraftig utvikling. Som selskap er vi helt overbevist om at disse b?rekraftsm?lene kan bidra til felles handling og s?rge for at utviklingen mot b?rekraft g?r raskere. Produktene og l?sningene vi leverer, er ment ? bidra til m?lene p? en rekke m?ter, og i kraft av n?rv?ret v?rt p? mange markeder over hele verden har vi mulighet til ? st?tte de fleste av de 17 globale m?lene. 
Les mer i v?re b?rekraftrapporter.

Redusere klimaavtrykket for kundene
Sm?remidlenes oppgave er ? motvirke friksjon, slitasje og korrosjon, noe som betyr at sm?remidler bidrar til b?rekraft p? en naturlig m?te. For oss er b?rekraft derfor ogs? koblet til evnen vi har til ? redusere klimaavtrykket indirekte, ved at kundene v?re benytter produkter som bidrar til redusert milj?p?virkning ved bruk. Det er dette positive avtrykket vi jobber for ? etterlate oss. Vi kaller det ”the FUCHS Print”.

Strategi for hele verdikjeden
Siden 2010 har vi systematisk gjennomf?rt og utviklet v?r strategi for ?kt b?rekraft. Den omfatter
hele verdikjeden: leverand?rene – v?r egen virksomhet – kundenes bruk av produktene v?re. 

Relevante faktorer som p?virker milj?avtrykket v?rt, er:

 • R?varenes p?virkning p? milj?et og hvilke ressurser som brukes i forbindelse med utvinning og leveranser  
 • Bearbeiding og blanding i sm?remiddelfabrikkene 
 • Levering av ferdige sm?remidler til kundene v?re 
 • Og til slutt i kjeden: kassering av brukte produkter 

Sm?remiddelproduksjon er en foredling og skjer i slutten av prosess- og verdikjeden, noe som betyr at det direkte ?kologiske avtrykket fra sm?remiddelproduksjon er relativt lite. P? denne m?ten skiller v?r virksomhet seg fra konvensjonell kjemisk industri. Men dette betyr ikke at vi ikke jobber for ? redusere avtrykket fra v?r egen virksomhet. M?let er ? minimere eller ytterligere redusere b?de bruken av energi og vann og mengden av avfall og CO2-utslipp.

Indikatorene vi bruker for ? m?le den ?kologiske b?rekraften og redusere milj?avtrykket, er:

 • Energiforbruk (kWh per tonn produsert)
 • Vannforbruk (liter per tonn produsert)
 • Avfallsproduksjon (kg per tonn produsert)
 • CO2-utslipp (kg per tonn produsert)

Nytt, moderne produksjonsanlegg 
Her i Norden tar vi et stort skritt i riktig retning for ? redusere klimap?virkningen med byggingen av det nye produksjonsanlegget utenfor Stockholm, som skal settes i drift h?sten 2020. Det vil gi oss helt nye forutsetninger for ? redusere klimap?virkningen i produksjonsfasen. Vi har aktivt valgt ? tenke b?rekraft fra start, og mulighetene til ? bygge inn og klargj?re for s? b?rekraftige l?sninger som mulig, er sv?rt mye st?rre n?r man starter fra scratch og bygger fra grunnen. Her kan du lese mer om og se videoen om v?rt nye produksjonsanlegg.

CO2-n?ytralitet i v?r egen virksomhet
Fra og med 2020 kompenserer vi for utslipp som vi per i dag ikke har klart ? unng?. Dette er en global satsing og gjelder for samtlige FUCHS-anlegg over hele verden. N?ytraliteten gjelder v?rt totale CO2-avtrykk fra: oppvarming, drivstofforbruk og energiforbruk ved produksjon, avfall og avl?psvann, administrasjon, forskning og utvikling, energirelaterte utslipp tidligere i verdikjeden, jobbreiser, hotellovernattinger og de ansattes pendling til og fra jobb. Ved ? ta hensyn til alle disse utslippskildene, kan vi beregne CO2-utslippene. P? basis av dette tallet investerer vi deretter i h?ykvalitative klimabeskyttelsesprosjekter for ? kompensere for en tilsvarende mengde CO2

P? sikt vil vi gradvis redusere investeringene i klimakompensasjon ved at vi ?ker andelen av fornybar energi og gj?r anleggene v?re stadig mer energieffektive. Vi f?lger prinsippet: unng? – redusere – kompensere. I denne rekkef?lgen.

Les mer i bloggen v?r "Klimakompensasjon – en m?te ? kj?pe seg fri p??" og i v?r Strategi for CO2-n?ytralitet

Sikte mot helt b?rekraftige produkter
For at vi skal kunne tilby helt b?rekraftige produkter, m? ogs? alle basisvarer vi kj?per inn, v?re b?rekraftige. Det er her det st?rste arbeidet ligger, og ogs? det vanskeligste, fordi det ligger i leverand?rleddet, utenfor v?r egen virksomhet. 

R?varene vi kj?per inn, st?r for ca. 90 % av CO2-avtrykket fra sm?remidlene v?re. Men takket v?re at vi er verdens st?rste uavhengige sm?remiddelprodusent, har vi en sentral plass p? sm?remiddelmarkedet som gir oss mulighet til ? p?virke oppover i verdikjeden. Vi har satt oss som m?l at vi skal bidra til kontinuerlig forbedring av verdikjedens ?kologiske b?rekraft gjennom samarbeid med strategiske leverand?rer og ved kun ? bruke leverand?rer som har samme m?l. 

Akkurat n? samarbeider vi med leverand?rer og kunder for ? kvantifisere begrepet b?rekraft, med m?l om ? utforme et merke som vi kan bruke til ? klassifisere produktene v?re. Klassifiseringen kan senere brukes som grunnlag for forskning og utvikling. I fremtiden vil b?rekraft v?re en del av produktspesifikasjonen for sm?remidler.

Nye samarbeidsmodeller – en n?kkel
Vi tror at nye former for samarbeid er en n?kkel – dette er noe vi m? gj?re i fellesskap hvis vi skal klare ? skape en b?rekraftig verden. For ? realisere planene v?re, er vi derfor p? jakt etter samarbeid med ulike akt?rer p? markedet for hele prosess- og verdikjeden. Vi deltar i ulike samarbeidsprosjekter b?de i og utenfor sm?remiddel- og kjemisektoren. Blant annet: 

 • Siden 2016 har vi deltatt i et felles initiativ med mange ulike tyske industribedrifter for ? opprette b?rekraftsnettverk i utviklingsland og vekst?konomier som samordnes av b?rekraftsnettverket Econsense og WZGE.
 • Vi leder en innsatsgruppe for b?rekraft – Sustainability Task Force – i UEIL (Union of the European Lubricants Industry) som ble opprettet h?sten 2018 og som m?tes i Brussel sammen med internasjonale industribedrifter fire ganger ?rlig. 
 • Fra 2019 har vi offisielt st?ttet samarbeidsprogrammet "Alliance for Development and Climate", som drives av det tyske f?derale departementet for ?konomisk samarbeid. Programmets m?l er ? beskytte klimaet, fremme en b?rekraftig utvikling og oppn? CO2-n?ytralitet ved ? unng?, redusere og kompensere for CO2-utslipp.
 • P? forskningsomr?det bedriver vi et intensivt samarbeid om fremtidens l?sninger. Informasjon om v?re p?g?ende forskningsprosjekter ligger p? v?r globale nettside. 

Har du en idé til et samarbeidsprosjekt, noe som ville f?re oss et skritt n?rmere b?rekraftsm?lene for v?r sektor? Kontakt oss gjerne.

Skrolle til starten av siden

Kundeservice
21 99 59 50
?pningstider:

Man-Fre: 08:00 - 15:00

骚虎高清影院