P?esko?it na obsah

SOK

Separa?ní prost?edky na beton ?ady SOK nacházejí nejr?zněj?í pou?ití v oboru vyroby stavebních prefabrikát?, v pozemním a v in?enyrském stavitelství.?ada SOK zahrnuje produkty zalo?ené na minerálních olejích, ale také trvale udr?itelné produkty na bázi z rostlinnych olej? a emulzí.

Max execution time: 240