P?esko?it na obsah

CEPLATTYN

P?ed více ne? 50 lety jsme p?edstavili CEPLATTYN jako?to první adhezivní mazivo naná?ené nást?ikem a bez asfaltu a ?edidel. Od té doby je neustále zlep?ováno. Dnes je tato zna?ka známá po celém světě, kde je pou?ívána v nejr?zněj?ích pr?myslovych aplikacích, nap?íklad v otev?enych p?evodech trubkovych mlyn?, rota?ních trubkovych pecích, su?i?kách, mlynech na rudu nebo kalcina?ních pecích, na oto?nych věncích, ozubenych ty?ích nebo kluznych kolejnicích nebo pro mazání ocelovych lan.

Max execution time: 240