P?esko?it na obsah

CARBAFLO

Maziva CARBAFLO mají extrémně nízky sou?initel t?ení, dokonale chrání p?ed opot?ebením a mají vynikající pevnost mazacího filmu. Jsou kompatibilní s bě?nymi elastomery a plasty, neemulgují ve vodě a nerozpou?tějí se v benzínech a jinych bě?nych rozpou?tědlech. Nejsou ho?lavá a nemají vlastnosti podporující ho?ení. Perfektní pro pou?ití p?i nejtě??ích p?írodních podmínkách a extrémních teplotách.

Max execution time: 240