P?esko?it na obsah

V?eobecné obchodní podmínky FUCHS OIL CORPORATION (CZ) spol. s r.o.

ú?inné od 1. 1. 2020

 

 1. úVODNí USTANOVENí
  1. Tyto V?eobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) ke kupním smlouvám na dodávku olej?, maziv a p?idru?enych speciálních vyrobk? (dále jen Zbo?í) vydává FUCHS OIL CORPORATION (CZ) spol. s r. o. I?O: 41188063, se sídlem ?ernokostelecká 2539, 251 01 ?í?any (dále jen Prodávající).
  2. VOP upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona ?. 89/2012 Sb., ob?ansky zákoník, ve znění pozděj?ích p?edpis? (dále jen ob?ansky zákoník) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smluvního vztahu mezi Prodávajícím a jeho zákazníky (dále jen Kupující; spole?ně dále jen Strany), a to zejména p?i prodeji Zbo?í, prost?ednictvím písemně uzav?ené Rámcové kupní smlouvy nebo prost?ednictvím konkrétní kupní smlouvy uzav?ené na základě p?íslu?né objednávky (dále jen Smlouva).
  3. VOP tvo?í nedílnou sou?ást Smlouvy a Kupující v?echna její ustanovení vyslovně p?ijímá. V p?ípadě, ?e se Smlouva odli?uje od ujednání VOP, resp. ujednání ve Smlouvě jsou odchylná od ujednání ve VOP, má ustanovení Smlouvy p?ednost p?ed ustanoveními VOP.
  4. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v ?eském jazyce.
  5. Znění obchodních podmínek je Prodávající oprávněn měnit ?i doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dot?ena práva a povinnosti vzniklá po dobu ú?innosti p?edchozího znění obchodních podmínek.
    
 2. P?EDMěT SMLOUVY
  1. P?edmětem Smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Zbo?í Kupujícímu a p?evést na Kupujícího vlastnické právo ke Zbo?í na základě jednotlivych objednávek Kupujícího a závazek Kupujícího Zbo?í p?evzít a zaplatit za něj kupní cenu.
    
 3. OBJEDNáVKY
  1. Smlouva bude uzavírána na základě individuální písemné objednávky, která bude obsahovat alespoň následující údaje: po?adované Zbo?í (název, mno?ství, balení), kupní cenu Zbo?í bez DPH, po?adovany den dodání, zp?sob a místo dodání (dále jen Objednávka).
  2. Aktuální cena Zbo?í je Kupujícímu pr?bě?ně oznamována ze strany zástupc? Prodávajícího. Pokud by Kupující neuvedl v Objednávce aktuální kupní cenu Zbo?í nebo by cenu Zbo?í uvedl chybně, tak jej Prodávající upozorní a aktuální kupní cenu Zbo?í v Objednávce doplní nebo opraví.
  3. Kupující doru?í Objednávku Prodávajícímu e-mailem [email protected], nebo [email protected].
  4. Kupující bere na vědomí, ?e pokud má byt Objednávka Prodávajícím potvrzena, tak je pot?eba zasílat Objednávku v dostate?ném p?edstihu p?ed po?adovanym dnem dodání.
  5. Objednávka Kupujícího se stává pro Prodávajícího závaznou a k uzav?ení Smlouvy na dodání konkrétního Zbo?í uvedeného v Objednávce dochází a? po jejím potvrzení emailem.
  6. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoliv Objednávku bez udání d?vodu.
  7. V p?ípadě objednání zbo?í, je? není sou?ástí standardní nabídky a bude objednáno na základě ?ádosti a po?adavk? Kupujícího, bude Kupující povinen zajistit odběr a odkup takového zbo?í. V p?ípadě nutnosti dr?ení pojistnych zásob takto objednaného zbo?í ve skladech Prodávajícího bude, v souvislosti s jeho odběrem a s odkupem, zále?et na dohodě obou smluvních stran.
    
 4. DODACí PODMíNKY
  1. Pro p?epravu a dodání Zbo?í platí pravidla Incoterms 2020 s odchylkami uvedenymi ve VOP.
  2. Pokud není dohodnuto jinak, bude Zbo?í dodáno pouze na následující paritě dodání:
   1. FCA, DAP pro odběr Zbo?í Kupujícím v ?eské republice;
   2. FCA pro dodávky Zbo?í Prodávajícím/dopravcem Prodávajícího do ?eské republiky. 
    P?esná parita dodání Zbo?í je vyslovně dohodnuta mezi Kupujícím a Prodávajícím ve Smlouvě.
  3. V p?ípadě, ?e je zp?sob dopravy smluven na základě zvlá?tního po?adavku Kupujícího, nese Kupující riziko a p?ípadné dodate?né náklady spojené s tímto zp?sobem dopravy.
  4. Bude-li nutno z d?vod? na straně Kupujícího Zbo?í doru?ovat opakovaně nebo jinym zp?sobem, ne? bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovanym doru?ováním Zbo?í, resp. náklady spojené s jinym zp?sobem doru?ení.
  5. Prodávající p?edá Kupujícímu doklady, které se ke Zbo?í vztahují.
  6. Pro ú?ely p?evzetí Zbo?í se Kupující zavazuje zmocnit svého zaměstnance anebo t?etí osobu. Prodávající je oprávněny odmítnout odevzdání Zbo?í osobě, která se neproká?e ?ádnou plnou mocí nebo avízem o povolení p?evzetí Zbo?í pro Kupujícího.
  7. Kupující nebo jím zmocněná osoba jsou povinni zajistit vykládku a p?evzít Zbo?í a p?íjem písemně potvrdit. Písemné potvrzení musí obsahovat alespoň jméno a podpis osoby, která jedná za Kupujícího a byla p?ítomna vykládce a p?evzetí Zbo?í.
  8. Vlastnické právo ke Zbo?í nabyvá Kupující, pokud ji? z jeho strany do?lo k úplnému zaplacení kupní ceny:
   1. v p?ípadě dodání Zbo?í na paritě dle odst. 4.2.1. VOP jeho p?evzetím na distribu?ním skladu Prodávajícího;
   2. v p?ípadě dodání Zbo?í na paritě dle odst. 4.2.2. VOP jeho p?evzetím v místě dodání.
  9. Dokud nedojde k úplnému zaplacení kupní ceny, ponechává si práva k ve?kerému dodanému Zbo?í Prodávající. Kupující proto není oprávněn nakládat se Zbo?ím mimo své bě?né podnikání, p?islíbit je t?etím osobám nebo p?evádět vlastnické právo jako záruku. Kupující m??e postoupit sv?j nárok na zaplacení kupní ceny, ktery získá prodejem Zbo?í, ke kterému má vlastnické právo Prodávající, to v?e za ú?elem zaji?tění nároku Prodávajícího na zaplacení kupní ceny. Toto postoupení musí byt ze strany Prodávajícího povoleno. Není-li takové postoupení povoleno, Kupující pově?í p?ímo dlu?níka – t?etí stranu, aby v??i Prodávajícímu provedl jakékoli p?ípadné platby. V p?ípadě, ?e je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzav?ena ve vztahu k obsahu tohoto ustanovení VOP zvlá?tní smlouva, má ustanovení ve smlouvě mezi Prodávajícím a Kupujícím p?ednost p?ed tímto ustanovením VOP.
  10. Kupující je oprávněn inkasovat ?ástky vyplyvající z postoupenych pohledávky dle ?l. 4.9. VOP, teprve pokud splní své smluvní platební závazky v??i Prodávajícímu v plné vy?i. Pokud Kupující nesplní tuto povinnost, inkasované ?ástky jsou splatné Prodávajícímu a musí byt ú?továny zvlá??.
  11. Nebezpe?í ?kody na Zbo?í p?echází na Kupujícího:
    
   1. p?evzetím Zbo?í na distribu?ním skladu Prodávajícího v p?ípadě parity dle odst. 4.2.1. VOP;
   2. p?evzetím Zbo?í v místě dodání v p?ípadě parity dle odst. 4.2.2. VOP.
  12. Pokud je odeslání nebo dodání Zbo?í zpo?děno z d?vod?, které lze p?ipsat Kupujícímu, nebo pokud Kupující z jinych d?vod? zpo??uje p?ijetí Zbo?í, p?echází v takovych p?ípadech na Kupujícího nebezpe?í ?kody na Zbo?í u? v momentě, kdy dojde ke zpo?dění odeslání, dodání nebo p?ijetí Zbo?í.
  13. Dopravní náklady v p?ípadě parity dle odst. 4.2.1. VOP nejsou ú?továny a v p?ípadě parity dle odst. 4.2.2. VOP jsou hrazeny Prodávajícím. V p?ípadě hrazení dopravy Kupujícím bude toto uvedeno ve Smlouvě.
  14. ?koda na zbo?í vzniklá po p?echodu nebezpe?í ?kody na Zbo?í na Kupujícího nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu Zbo?í.
  15. P?evzetí Zbo?í Kupující potvrdí na dodacím listu, ktery bude obsahovat zpravidla po?adové ?íslo dodacího listu, ozna?ení Kupujícího/jeho zástupce, druh a mno?ství dodaného Zbo?í, termín a místo p?evzetí, a p?ípadně ozna?ení dopravce a jméno ?idi?e.
  16. Kupující je povinen p?i p?ejímce zkontrolovat ?ádnost a kompletnost dodávky podle Objednávky/Smlouvy, a to zejména, zda po?et a druh dodaného Zbo?í odpovídá Objednávce a údaj?m dodacího listu, zda Zbo?í nebo obal Zbo?í nemá zjevné vady (poru?eny/po?kozeny obal, zjevny vyskyt vody ve Zbo?í apod.).
  17. Pokud bude mít Zbo?í p?i p?ejímce vady (jiné mno?ství Zbo?í, poru?eny/po?kozeny obal, zjevny vyskyt vody ve Zbo?í apod.), pak je Kupující ?i jeho zástupce povinen provést o těchto vadách zápis v dodacím listu nebo na jiném dokumentu, a to p?i p?evzetí Zbo?í. V p?ípadě, ?e p?i p?ejímce nebudou zaznamenány zjevné vady Zbo?í a Kupující uplatní v??i Prodávajícímu nároky, které nebyly p?i p?ejímce zaznamenány, jsou takové nároky Kupujícího v??i Prodávajícímu pova?ovány za neod?vodněné a Prodávající není za pozdě uplatněné vady odpovědny.
  18. Vratné kontejnery, v nich? je dodáváno Zbo?í, z?stávají majetkem Prodávajícího. Tyto kontejnery nesmí byt pou?ívány k jinym ú?el?m a musí byt vráceny do skladu Prodávajícího nepo?kozené, prázdné, s ve?kerymi sou?ástmi a p?íslu?enstvím. Pojem ?prázdny“, pokud jde o vratné obaly, znamená, ?e neobsahují více ne? 1 procento mno?ství dodaného Zbo?í.
  19. Analytická data a podrobnosti tykající se kvalitativních znak? Zbo?í odrá?ejí nejlep?í znalosti Kupujícího vyplyvající ze sou?asné úrovně vědy a vyvoje v oblasti podnikání Kupujícího. Vzorky, které mohou byt k dispozici Kupujícímu p?ed uzav?ením smlouvy, mají pouze p?ibli?ny vyznam a odrá?ejí pouze sou?asnou pr?měrnou kvalitu Zbo?í. Pokud jsou na základě vzork? některé parametry uvedeny ve specifikacích produktu, bezpe?nostních listech nebo jinych smluvních dokumentech, jsou závazné a kone?né.
  20. Kupující odpovídá za dodr?ování bezpe?nostních a ekologickych p?edpis? v souvislosti s po?ízením, skladováním a pou?íváním zbo?í po p?edání.
    
 5. EXPORT
  1. Vzhledem k zákonnym p?edpis?m o embargu (nap?. v Německu, EU nebo USA) Prodávající vyslovně upozorňuje, ?e na jím dodávané Zbo?í se mohou vztahovat ur?itá vyvozní omezení. Poru?ení těchto vyvozních omezení m??e mít podle trestního práva následky.
  2. V souvislosti s vyvozem Zbo?í není Prodávají nijak povinen poskytnout sou?innost Kupujícímu. Pokud existuje dohoda, podle které Prodávající poskytne v souvislosti s vyvozem Zbo?í Kupujícímu sou?innost, vztahuje se to pouze na vyvoz Zbo?í na dohodnuté místo dodání. To se tyká zejména vypracovávání dokument?, které jsou d?le?ité pro ú?ely vyvozu.
    
 6. CENA A PLATEBNí PODMíNKY
  1. Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu kupní cenu Zbo?í, ur?enou mno?stvím dodaného Zbo?í, jednotkovou cenou pro dany druh Zbo?í a zp?sobem dodání Zbo?í (parita), platnou pro den dodání Zbo?í, v?etně p?íslu?nych daní (DPH, SPD).
  2. Cenu Zbo?í a p?ípadné náklady spojené s dodáním Zbo?í dle kupní smlouvy m??e Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími zp?soby:
   1. v hotovosti v provozovnách Prodávajícího;
   2. bezhotovostně prost?ednictvím platebního systému;
   3. bezhotovostně platební kartou v provozovnách Prodávajícího;
   4. jinym zp?sobem dle dohody (nap?. vzájemny zápo?et).
  3. V p?ípadě platby v hotovosti je kupní cena splatná p?i p?evzetí zbo?í.
  4. Prodávající vyú?tuje Kupujícímu kupní cenu a dopravní náklady daňovym dokladem (fakturou) vystavenym na základě dodacího listu, je-li to v obchodním styku obvyklé, nebo tak stanoví obecně závazné p?edpisy. Kupní cena bude na daňovém dokladu uvedena v CZK za MJ dodaného Zbo?í dle dodacího listu v?etně p?íslu?nych daní.
  5. Podle zákona o evidenci tr?eb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu ú?tenku. Zároveň je povinen zaevidovat p?ijatou tr?bu u správce daně online; v p?ípadě technického vypadku pak nejpozději do 48 hodin.
  6. Kupující se zavazuje zaplatit vyú?tovanou kupní cenu p?ípadně dopravní náklady ve lh?tě splatnosti. V p?ípadě prodlení je Prodávající oprávněn po?adovat po Kupujícím – podnikateli úhradu smluvní pokuty ve vy?i 0,05 % z dlu?né ?ástky za ka?dy zapo?aty den prodlení a? do zaplacení.
  7. V p?ípadě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do stanovené lh?ty od uzav?ení kupní smlouvy. Kupující je povinen uhradit kupní cenu zbo?í spole?ně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okam?ikem p?ipsání p?íslu?né ?ástky na ú?et Prodávajícího. Pokud není ve Smlouvě dohodnuta platba p?edem anebo jiná splatnost, je splatnost daňovych doklad? stanovena na 14 dn? ode dne vystavení daňového dokladu.
  8. Pokud bude ve Smlouvě dohodnuta platba p?edem, tak po objednání Zbo?í Prodávající za?le Kupujícímu zálohovou fakturu, která není daňovym dokladem pro ú?ely DPH. A? po uhrazení zálohové faktury (celkové kupní ceny) dodá Prodávající Zbo?í v Kupujícímu a vystaví ?ádny daňovy doklad ve smyslu zákona o DPH.
  9. V souladu s § 26 odst. 3 zákona o DPH Kupující souhlasí, aby mu Prodávající zasílal daňové doklady v elektronické podobě zejména na e-mail uvedeny ve Smlouvě (Objednávce). Elektronické daňové doklady/faktury zaslané Kupujícímu se pova?ují za faktury pro ú?ely DPH. Faktura se má za doru?enou dnem jejího odeslání na e-mail Kupujícího.
  10. V p?ípadě, ?e z identifikace platby uskute?něné Kupujícím jednozna?ně nevyplyvá, ktery daňovy doklad hradí, budou do?lé platby Kupujícího zaú?továny/zapo?ítávány v následujícím po?adí:
    
   1. smluvní pokuty;
   2. úroky z prodlení nebo jiné p?íslu?enství pohledávky;
   3. jistina z nezaplacenych faktur – daňovych doklad?.
  11. Pro ú?ely hrazení daňovych doklad?/faktur musí Kupující u?ít bankovní ú?et uvedeny na zálohové faktu?e/daňovém dokladu.
  12. Jestli?e bude Kupující v prodlení se splněním svych finan?ních závazk? v??i Prodávajícímu více ne? 3 pracovní dny, je Prodávající oprávněn:
   1. zadr?et dosud nerealizované dodávky Zbo?í a? do dne splnění těchto závazk? Kupujícím, ani? by to znamenalo poru?ení Smlouvy nebo zánik práva okam?itě odstoupit od Smlouvy;
   2. dodat dal?í Zbo?í jen kdy? Kupující p?edem zaplatí dlu?nou ?ástku a kupní cenu dal?ího Zbo?í.
  13. Kupující m??e provést zapo?tení anebo postoupení jakékoliv pohledávky, kterou má za Prodávajícím, jen s p?edchozím písemnym souhlasem Prodávajícího, není-li ve VOP stanoveno jinak.
    
 7. REKLAMACE
  1. Práva a povinnosti Stran ohledně práv z vadného plnění se ?ídí p?íslu?nymi obecně závaznymi právními p?edpisy, konkrétně zákona ?. 89/2012 Sb., ob?anského zákoníku, ve znění pozděj?ích p?edpis?, a zákonem ?. 634/1992 Sb., o ochraně spot?ebitele, ve znění pozděj?ích p?edpis?.
  2. Kupující anebo jím zmocněny dopravce je povinen zkontrolovat Zbo?í ihned p?i jeho dodání/p?evzetí. Zjevné vady Zbo?í je Kupující povinny u Prodávajícího písemně reklamovat okam?itě p?i p?evzetí Zbo?í.
  3. Kupující musí p?i manipulaci s vadnym Zbo?ím zajistit, aby byla zachována p?ípadná práva a nároky Prodávajícího v??i t?etím osobám (dopravci a dal?ím osobám, které se Zbo?ím manipulovaly), a je povinen informovat Prodávajícího o vadách Zbo?í, které by taková práva nebo nároky zakládaly.
  4. Prodávající neodpovídá za vady, které byly zp?sobeny po p?echodu nebezpe?í ?kody na Zbo?í na Kupujícího.
  5. Kupující je povinen p?ípadné vady Zbo?í reklamovat u Prodávajícího. Bli??í podmínky uplatnění reklamace upravuje REKLAMA?Ní ?áD FUCHS OIL CORPORATION (CZ) spol. s r.o., ktery je rovně? nedílnou sou?ástí Smlouvy.
  6. V p?ípadě reklamací tykajících se kvality Zbo?í musí byt Prodávajícímu bez zbyte?ného odkladu zaslán vzorek v dostate?ném mno?ství; zbyvající Zbo?í v p?vodních obalech a jakékoli Zbo?í, které mohlo byt pou?íváno, musí byt zaji?těno a skladováno samostatně, p?i?em? musí byt následně ze strany Kupujícího zaji?těna Prodávajícímu mo?nost podniknout ve?kerá nezbytná opat?ení k prohlídce Zbo?í, kterého se reklamace tyká.
  7. Lh?ta pro reklamace Zbo?í podané Kupujícím, ktery je podnikatel, je jeden rok ode dne dodání Zbo?í. Lh?ta jednoho roku se rovně? vztahuje na nároky vyplyvající z protiprávních jednání, které jsou zalo?eny na vadě p?edmětného Zbo?í. Pokud Kupující, ktery je podnikatel, neuplatní reklamaci do 7 dn? ode dne, kdy se o vadě Zbo?í dozvěděl, odpovědnost Prodávajícího za vady v??i Kupujícímu zaniká. Vady kvality, které jsou zjistitelné pouze speciálními testy, je Kupující, ktery je podnikatel, povinen reklamovat nejpozději do 2 pracovních tydn? ode dne, kdy se o vadě Zbo?í dozvěděl.
  8. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za p?ímé ?i nep?ímé ?kody anebo u?ly zisk anebo nemajetkovou újmu, které vzniknou nesprávnym pou?itím Zbo?í. Pro p?ípady vzniku p?ímé ?i nep?ímé ?kody, u?lého zisku anebo nemajetkovou újmy v souvislosti s pou?itím vadného Zbo?í Kupujícím bylo mate?skou spole?ností Prodávajícího uzav?eno poji?tění.
  9. Prodávající neodpovídá Kupujícímu ani t?etím osobám za ?kody vzniklé na základě Kupujícím uzav?enych smluvních vztah? s t?etími osobami, zejména za ?kody následné nebo nep?ímé.
  10. Prodávající odpovídá Kupujícímu za jakoukoliv újmu vzniklou na základě Smlouvy, v?etně u?lého zisku a nemajetkové újmy, maximálně do vy?e 100.000,- K?.
    
 8. REACH
  1. S p?ihlédnutím k práv?m a povinnostem vyplyvajícím z Na?ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ?. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemickych látek (dále jen Na?ízení REACH) Prodávající tímto informuje Kupujícího, ?e splnil podmínky tykající se Zbo?í, na které se vztahují povinnosti vyplyvající z Na?ízení REACH a které jsou p?edmětem Smlouvy, a Zbo?í bylo ?ádně zaregistrováno v souladu s po?adavky Na?ízení REACH.
    
 9. VY??í MOC
  1. Nepova?uje se za poru?ení Smlouvy, jestli?e kterákoliv ze Stran nem??e plnit svoje povinnosti z d?vodu p?eká?ky, která nastala nezávisle na v?li povinné Strany a brání jí ve splnění její povinnosti, a není mo?né rozumně p?edpokládat, ?e by povinná Strana tuto p?eká?ku anebo její následky odvrátila anebo p?ekonala, a ?e by v době vzniku závazku tuto p?eká?ku p?edvídala (nap?. válka, celostátní ?i oborová stávka, zemět?esení, záplava, po?áry, teroristicky útok, havárie produkce, neo?ekávané vypadky produkce, neo?ekávany nedostatek materiálu pro vyrobu Zbo?í atd.). Na základě po?adavku druhé Strany doty?ná Strana p?edlo?í zd?vodnění existence okolností vylu?ujících odpovědnost/vis maior.
  2. Dohodnuté termíny se prodlu?ují o dobu trvání okolností vylu?ujících odpovědnost/vis maior. Jestli?e doba jejich trvání p?esahuje 30 dní, je kterákoliv ze Stran oprávněna písemně odstoupit od Smlouvy bez jakychkoliv negativních právních d?sledk? pro odstupující Stranu.
    
 10. ML?ENLIVOST A SOU?INNOST
  1. Kupující i Prodávající jsou si vědomi, ?e v?echny údaje, informace a skute?nosti o druhé Straně, o její ?innosti v souvislosti se Smlouvou a jejím plněním, o kterych se dověděly jakymkoliv zp?sobem, existence a obsah Smlouvy, jsou d?věrnymi informacemi a p?edstavují sou?asně obchodní tajemství Prodávajícího. Kupující i Prodávající se zavazují, ?e tyto údaje, informace a skute?nosti neposkytnou t?etí straně a nepou?ijí je k jinému ú?elu ne? pro plnění Smlouvy.
  2. Strany jsou oprávněny sdělit informace svym právním a daňovym poradc?m a auditor?m, kte?í jsou vázaní v?eobecnou profesionální povinností ml?enlivosti stanovenou anebo ulo?enou zákonem; anebo spole?nostem ze skupiny (koncernu) Prodávajícího/Kupujícího anebo jsou povinni zachovávat ml?enlivost na základě písemné dohody s Prodávajícím.
  3. Jakékoli slu?by nebo rady, které poskytuje Prodávající, jakékoli informace nebo schválení nebo doporu?ení, která Prodávající vydává, jsou zalo?eny na informacích, vzorcích nebo zku?ebních sériích, které mu Kupující poskytl v souladu se sou?asnym stavem platnym v době uzav?ení smlouvy stejně jako podle nejlep?ích znalostí Prodávajícího. Jakékoli slu?by a/nebo rady, informace, schválení a doporu?ení, které Prodávající poskytuje, se vztahují vyhradně na konkrétní pou?ití za?ízení uvedené Kupujícím.
  4. Kupující je povinen poskytnout v?echny pot?ebné údaje v?as. Informace, které jsou Prodávajícímu poskytnuty Kupujícím nebo t?etí stranou, nebude Prodávající zkoumat z hlediska věcné správnosti a úplnosti údaj?. Jakékoli dal?í náklady, které mohou byt d?sledkem poru?ení těchto povinností v oblasti informací a spolupráce, musí nést Kupující. Jakékoli dal?í nároky Prodávajícího z?stanou nedot?eny.
  5. údaje a informace o vhodnosti a pou?ití Zbo?í nezbavují Kupujícího povinnosti provádět jeho vlastní zkou?ky a kontroly.
  6. Kupující je povinen dodr?ovat rady, pokyny a specifikace obsa?ené ve schváleních, zkou?kách nebo jinych zprávách a jinych dokumentech vztahujících se k doty?nému Zbo?í; Kupující musí pou?ívat Zbo?í pouze pro za?ízení, ke kterym se slu?by a / nebo rady, informace, schválení nebo doporu?ení vztahují.
    
 11. NEOPRáVNěNé POU?ITí
  1. Zbo?í nabízené a prodávané Prodávajícím nesmí byt pou?ito pro letadla / kosmické lodě a / nebo jejich ?ásti bez p?edchozího vyslovného souhlasu Prodávajícího, leda?e je takové Zbo?í odstraněno v plném rozsahu p?ed uvedením tohoto letadla/kosmické lodi do provozu.
  2. Zbo?í nabízené a prodávané Prodávajícím nesmí byt pou?íváno ve spojení s primárním okruhem jaderné energie.
  3. Pokud je Zbo?í nabízené a prodávané Prodávajícím pou?íváno v rozporu se specifikacemi stanovenymi v ?l. 11.1 a / nebo 11.2 VOP, musí Kupující bez zbyte?ného odkladu Prodávajícího od?kodnit v p?ípadě vzniku následnych ?kod, ztrát, újmy a jakychkoli souvisejících náklad? (v?etně právních náklad?), leda?e by Kupující nebyl odpovědnym za pou?ití zbo?í v rozporu se specifikacemi uvedenymi v ?l. 11.1 nebo 11.2. VOP. Jakékoli dal?í nároky Prodávajícího z?stávají nedot?eny.
    
 12. UKON?ENí SMLOUVY
  1. Ka?dá ze Stran m??e písemně vypovědět kupní smlouvu, p?i?em? vypovědní doba ?iní 1 měsíc. Pokud jde o vypově? smlouvy, jejím? p?edmětem bylo dodání zbo?í speciálně objednaného pro konkrétního Kupujícího, bude korigována s ohledem na skladové zásoby prokazatelně vzniklé na základě objednávky a vypovědi kupní smlouvy ze strany Kupujícího.
  2. Vypovědní doba za?íná plynout prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná vypově? doru?ena druhé Straně.
  3. Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy pokud:
   1. Kupující poru?í své povinnosti a závadny stav nenapraví ani do 10 dn? ode dne doru?ení vyzvy Prodávajícího ke zjednání nápravy;
   2. Kupující nesplní sv?j dluh ve lh?tě k plnění;
   3. Kupující je platebně neschopny, podal nebo v??i němu byl podán návrh na zahájení insolven?ního ?ízení, byl vyhlá?en úpadek Kupujícího, nebo Kupující vstoupil do likvidace, nebo bylo v??i Kupujícímu zahájeno exeku?ní ?ízení;
   4. Kupující si neodebere Zbo?í (parita FCA) do 3 pracovních dn? od dohodnutého termínu (platí pouze pro díl?í kupní smlouvy provedené na základě p?íslu?né Objednávky);
   5. Kupující si nep?evezme Zbo?í (parita DAP) v dohodnutém termínu (platí pouze pro díl?í kupní smlouvy provedené na základě p?íslu?né Objednávky).
  4. Kupující bere na vědomí, ?e dle ustanovení § 1837 ob?anského zákoníku nelze, mimo jiné, odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zbo?í, které bylo nenávratně smíseno s jinym zbo?ím.
  5. Kupující – spot?ebitel má právo, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 ob?anského zákoníku, odstoupit od kupní smlouvy, a to do ?trnácti (14) dn? od p?evzetí zbo?í, p?i?em? v p?ípadě, ?e p?edmětem kupní smlouvy je několik druh? zbo?í nebo dodání několika ?ástí, bě?í tato lh?ta ode dne p?evzetí poslední dodávky zbo?í. Odstoupení od kupní smlouvy musí byt Prodávajícímu odesláno ve lh?tě uvedené v p?edchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy m??e Kupující - spot?ebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny Prodávajícího ?i na adresu elektronické po?ty Prodávajícího.
  6. V p?ípadě odstoupení od kupní smlouvy dle ?l. 12.5. VOP se kupní smlouva od po?átku ru?í. Zbo?í musí byt Kupujícím - spot?ebitelem Prodávajícímu vráceno do ?trnácti (14) dn? od doru?ení odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícímu. Odstoupí-li Kupující - spot?ebitel od kupní smlouvy, nese Kupující – spot?ebitel náklady spojené s navrácením zbo?í Prodávajícímu, a to i v tom p?ípadě, kdy zbo?í nem??e byt vráceno pro svou povahu obvyklou po?tovní cestou.
  7. V p?ípadě odstoupení od kupní smlouvy dle ?l. 12.5. VOP vrátí Prodávající peně?ní prost?edky p?ijaté od Kupujícího do ?trnácti (14) dn? od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejnym zp?sobem, jakym je Prodávající od Kupujícího p?ijal. Prodávající je takté? oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím ji? p?i vrácení zbo?í Kupujícím ?i jinym zp?sobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu dal?í náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit p?ijaté peně?ní prost?edky Kupujícímu d?íve, ne? mu Kupující zbo?í vrátí nebo proká?e, ?e zbo?í Prodávajícímu odeslal.
  8. Nárok na úhradu ?kody vzniklé na zbo?í je Prodávající oprávněn jednostranně zapo?íst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
  9. V p?ípadech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 ob?anského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to a? do doby p?evzetí zbo?í Kupujícím. V takovém p?ípadě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbyte?ného odkladu, a to bezhotovostně na ú?et ur?eny Kupujícím.
  10. Zánikem Rámcové kupní smlouvy (z jakéhokoliv d?vodu) nezanikají automaticky existující a platné díl?í kupní smlouvy vzniklé na jejím základě. Tyto díl?í kupní smlouvy (v?etně v?ech práv a povinností z nich vznikajících) se a? do jejich zániku budou ?ídit re?imem rámcové kupní smlouvy. Jestli?e díl?í kupní smlouva zanikne jakymkoliv zp?sobem, v?dy platí, ?e trvání a platnost Rámcové kupní smlouvy a ostatních díl?ích kupních smluv tím automaticky není nijak dot?ena.
  11.  Odstoupení od Smlouvy ?i jiné její ukon?ení (nap?. vypovědí) nemá vliv na povinnost platit smluvní pokutu/úroky z prodlení a dále ani na povinnosti, které mají dle Smlouvy trvat i po jejím zániku, zejména povinnost k náhradě ?kody a zaplacení v?ech dlu?nych ?ástek. Ukon?ením Smlouvy není nijak dot?eno zaji?tění pohledávek Prodávajícího v??i Kupujícímu.
    
 13. VOP
  1. VOP platí vylu?ně. Jakékoliv obchodní podmínky Kupujícího, existují-li, se na vzájemné vztahy Stran nepou?ijí.
  2. V p?ípadě, ?e Kupující oznámí Prodávajícímu své vlastní, odli?né obchodní podmínky nebo pokud jsou dané odli?né podmínky vyti?těné v dokumentech Kupujícího, p?edev?ím na potvrzení Objednávek, pak se takové obchodní podmínky Kupujícího nepou?ijí.
  3. Kupující pova?uje ujednání VOP za rozumně o?ekávané.
  4. Prodávající upozornil Kupujícího na ustanovení, která odkazují na VOP stojící mimo vlastní text Smlouvy a jejich vyznam byl Kupujícímu dostate?ně vysvětlen.
    
 14. SMLUVNí POKUTY
   
  1. Ustanovení VOP o smluvních pokutách se nevztahují na Kupující – spot?ebitele.
  2. Strany prohla?ují, ?e ve?keré smluvní pokuty/úroky z prodlení pova?ují za spravedlivé a p?imě?ené a plně s nimi souhlasí.
  3. Ujednáním o smluvní pokutě/úroku z prodlení není dot?eno právo Stran na náhradu újmy/?kody.
  4. Strany jsou povinny zaplatit smluvní pokuty/úroky z prodlení bez ohledu na zavinění.
    
 15. ?E?ENí SPOR?
  1. V?echny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, které nebudou Stranami vy?e?eny smírnou cestou, budou rozhodovány soustavou obecnych soud? ?eské republiky dle p?íslu?nych právních p?edpis? ?R.
  2. K mimosoudnímu ?e?ení spot?ebitelskych spor? z kupní smlouvy je p?íslu?ná ?eská obchodní inspekce, se sídlem ?těpánská 567/15, 120 00 Praha 2, I?: 000 20 869.
    
 16. OSTATNí UJEDNáNí
  1. Změna v registra?ních údajích spole?nosti, obzvlá?? změna sídla, změna statutárních orgán?, v?etně změny osoby zodpovědné za zhotovení a realizaci Smlouvy anebo změna údaj? o kontaktních osobách se nepova?ují za okolnosti měnící Smlouvu. Tyto změny budou oznámeny dot?enou Stranou druhé Straně do 10 dn? e-mailem.
  2. Právní vztahy ve Smlouvě vyslovně neupravené se ?ídí právem ?eské republiky, zejména p?íslu?nymi ustanoveními ob?anského zákoníku, jako? i dal?ími v?eobecně závaznymi právními p?edpisy ?eské republiky. Pou?ití kolizních norem mezinárodního práva soukromého a úmluvy OSN o mezinárodní koupi zbo?í je vylou?eno.
  3. Jakákoliv nabídka u?iněná ze strany Prodávajícího v??i Kupujícímu m??e byt ze strany Kupujícího bu? zcela p?ijata, nebo zcela odmítnuta. Změny nabídky (by? nepodstatné) se pova?ují za protinávrh Kupujícího a nikoliv za akceptaci nabídky Prodávajícího s nepodstatnou odchylkou.
  4. Dispozitivní ustanovení právních p?edpis? mají p?ednost p?ed obchodními zvyklostmi.
  5. Kupující prohla?uje, ?e byl informován Prodávajícím o zásadách a postupech p?i zpracování osobních údaj? a to v souvislosti s Na?ízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzickych osob ve spojení se zpracováním osobních údaj? (tzv. GDPR) a seznámil se s informacemi o zpracování osobních údaj? dostupnych na webovych stránkách FUCHS OIL CORPORATION (CZ) spol. s r.o.
  6. Pokud jde o plnění smlouvy, jsou Strany povinny dodr?ovat zákonná ustanovení o ochraně údaj? a zejména dodr?ovat obecné na?ízení o ochraně údaj? (GDPR) vydané EU a ulo?it svym zaměstnanc?m povinnost dodr?ovat tyto p?edpisy.
  7. Strany zpracovávají získané osobní údaje (jména a kontaktní údaje p?íslu?nych kontaktních osob) vyhradně za ú?elem plnění smlouvy a chrání je bezpe?nostními opat?eními (?lánek 32 GDPR), která jsou p?izp?sobena sou?asnému stavu techniky. Strany jsou povinny odstranit osobní údaje, jakmile jejich zpracování ji? není nutné. Tím nejsou dot?eny p?ípadné zákonné povinnosti uchovávání.
  8. Pokud během plnění smlouvy jedna strana měla zpracovávat osobní údaje jménem druhé strany na smluvním základě, uzav?e Prodávající s Kupujícím dohodu o zpracování smlouvy podle ?lánku 28 GDPR.
    
 17. ZáVěRE?Ná USTANOVENí
  1. Pokud je některé ustanovení Smlouvy ?i VOP neplatné ?i zdánlivé, anebo se stane později neplatnym ?i zdánlivym, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení Smlouvy ?i VOP. Strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou sou?innost pro to, aby neplatné, neú?inné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovym ustanovením, které v nejvy??í mo?né mí?e zachovává ekonomicky ú?el zamy?leny neplatnym, neú?innym nebo nevykonatelnym ustanovením. To samé platí i pro p?ípad smluvní mezery.
  2. Ve?keré změny, jako? i jednání smě?ující ke změně nebo skon?ení Smlouvy, lze ?init v písemné (listinné) anebo písemné (elektronické) formě. Za elektronickou formu se pro jednání Stran pova?uje komunikace/jednání Stran prost?ednictvím e-mail? Stran uvedenych ve Smlouvě/Objednávce.
  3. V?echna práva a povinnosti ze Smlouvy p?echázejí na právní nástupce Stran.
  4. Není-li ve Smlouvě anebo VOP uvedeno jinak, pak se:
   1. písemnost (listina) pova?uje za doru?enou nejpozději 5. pracovní den ode dne jejího odeslání druhé Straně prost?ednictvím poskytovatele po?tovních slu?eb;
   2. e-mail pova?uje za doru?eny druhé Straně dnem, kdy bude potvrzeno jeho p?e?tení, nejpozději v?ak 5. pracovní den po dni jeho odeslání na e-mail Strany uvedeny ve Smlouvě.
  5. Strany se seznámily s Etickym kodexem Prodávajícího dostupnym na webové stránce www.samwalls.com/cz, porozuměly mu a budou jeho ustanovení dodr?ovat v celém rozsahu. Strany se budou informovat o jakémkoliv poru?ení Etického kodexu Prodávajícího.
  6. Smlouva v?etně VOP je uzav?ena v souvislosti s podnikáním Stran, je-li Kupující té? podnikatel, a ?ádná ze Stran se necítí byt slab?í smluvní stranou. Strany měly mo?nost seznámit se s textem a obsahem Smlouvy v?etně VOP dostate?ně p?ed jejím uzav?ením, jejímu obsahu rozumí, chtějí jí byt vázány a smluvní ujednání spole?ně dostate?ně projednaly.
  7. Tyto VOP jsou platné a ú?inné od 1.1.2020
Servisní kontakt
+420 323 637 793
Pracovní hodiny:

Po–Pá: 8:30 – 16:30 hodin

骚虎高清影院