P?esko?it na obsah

 

REKLAMA?Ní ?áD FUCHS OIL CORPORATION (CZ) spol. s r.o.

I. úvodní ustanovení

 1. Tento reklama?ní ?ád stanovuje postup p?i reklamacích zbo?í dodaného spole?ností FUCHS OIL CORPORATION (CZ) spol. s r. o. I?O: 41188063, se sídlem ?ernokostelecká 2539, 251 01 ?í?any (dále jen ?Prodávající“) Kupujícímu.
 2. Kupující je povinen se seznámit s tímto reklama?ním ?ádem je?tě p?ed objednáním zbo?í. Zároveň kupující bere na vědomí, ?e je povinen poskytnout Prodávajícímu pot?ebnou sou?innost nezbytnou pro vy?ízení reklamace, v opa?ném p?ípadě se lh?ty adekvátně prodlu?ují o ?as, ve kterém Kupující neposkytl po?adovanou sou?innost.
 3. Uzav?ením kupní smlouvy a p?evzetím zbo?í od Prodávajícího Kupující souhlasí s tímto Reklama?ním ?ádem.

II. Odpovědnost Prodávajícího za vady

 1. Prodávající je povinen dodat zbo?í v mno?ství a kvalitě v souladu s objednávkou Kupujícího, p?i?em? zodpovídá za vady a nekompletnost dodaného zbo?í v plném rozsahu.
 2. Prodávající je odpovědny za kvalitu zbo?í v rozsahu deklarovaném atestem zbo?í nebo v rozsahu dojednaném mezi Kupujícím a Prodávajícím.
 3. Prodávající je povinen dodat zbo?í v obalech, které splňují podmínky bezpe?nosti v p?epravě i ochrany zbo?í.
 4. Prodávající zodpovídá za vady kvality a mno?ství zbo?í zp?sobené Kupujícímu ?patnym technickym stavem jeho obal? nebo jím objednanymi dopravními prost?edky.
 5. Prodávající nezodpovídá za vady kvality a mno?ství zbo?í, pokud bylo zbo?í dodáno v obalech Kupujícího nebo volně lo?ené v cisterně, kterou si objednal Kupující.
 6. Prodávající nezodpovídá za vady zbo?í zp?sobené nesprávnou manipulací, nevhodnym skladováním, nesprávnym zacházením nebo pou?íváním, nebo za vady zp?sobené t?etí osobou.

III. Reklamace

 1. Kupující je povinen p?i p?evzetí zbo?í zkontrolovat jeho stav, zejména nepo?kození obal?, mno?ství a p?ípadné zjevné vady ihned reklamovat.
 2. Pokud je obal zbo?í po?kozen do té míry, ?e je zjevně ohro?ena kvalita zbo?í, má Kupující právo odmítnout dodávku zbo?í. V takovém p?ípadě je Kupující povinen sepsat zápis s uvedením d?vodu odmítnutí dodávky zbo?í. D?vodem oprávněné reklamace, p?ípadně odmítnutí dodávky zbo?í m??e byt i v od?vodněnych p?ípadech také po?kození obalu, které kvalitu zbo?í neohro?uje.
 3. Kupující musí reklamovat závady zbo?í nebo nekompletnost dodávky vyhradně písemně (dopisem, e-mailem, protokolem…). ústní (nap?. telefonické) uplatnění reklamace je neplatné – slou?í pouze jako informace o odeslání reklamace.
 4. Písemné uplatnění reklamace musí obsahovat tyto nále?itosti:
  1. ?íslo objednávky, na základě které bylo reklamované zbo?í dodáno;
  2. identifikaci reklamované dodávky (?íslo a datum vystavení faktury, datum a ?íslo dodacího listu;
  3. ?íslo ?ar?e (pop?. ?ar?í) zbo?í v reklamované dodávce;
  4. údaj o mno?ství zbo?í, které je reklamováno;
  5. d?vod reklamace z pohledu Kupujícího, tj. popis vady, kterou Kupující na zbo?í shledává, doplněny p?ípadně o fotografie nebo o interní doklad Kupujícího prokazující tento d?vod;
  6. adresu, kde se reklamované zbo?í nachází a kde m??e Prodávající vykonat jeho prohlídku spojenou s odběrem vzorku. Postup p?i prohlídce zbo?í stanoví Prodávající na základě svého posouzení okolností reklamace;
  7. jméno a kontakt na pracovníka, ktery bude za stranu Kupujícího zodpovědny za komunikaci p?i ?e?ení reklamace.
 5. Kupující – spot?ebitel
  1. V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona ?. 634/1992 Sb., o ochraně spot?ebitele, ve znění pozděj?ích p?edpis?, je spot?ebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské ?innosti nebo v rámci samostatného vykonu svého povolání.
  2. Je-li Kupující spot?ebitel, Prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve slo?itych p?ípadech do t?í pracovních dn?. Do této lh?ty se nezapo?ítává doba p?imě?ená podle druhu zbo?í pot?ebná k odbornému posouzení vady.
  3. Reklamaci v?etně odstranění vady Prodávající vy?ídí bez zbyte?ného odkladu, nejpozději do 30 dn? ode dne uplatnění reklamace. Lh?tu 30 dn? je mo?né po uplatnění reklamace prodlou?it po domluvě se spot?ebitelem – takové prodlou?ení nesmí byt na dobu neur?itou nebo nep?imě?eně dlouhou. Po uplynutí lh?ty resp. prodlou?ené lh?ty se má za to, ?e vada na věci skute?ně existovala a spot?ebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 6. Kupující – podnikatel
  1. Pokud Kupující, ktery je podnikatel, neuplatní reklamaci do 7 dn? ode dne, kdy se o vadě zbo?í dozvěděl, odpovědnost Prodávajícího za vady v??i Kupujícímu zaniká.
  2. Vady kvality, které jsou zjistitelné pouze speciálními testy, je Kupující, ktery je podnikatel, povinen reklamovat nejpozději do 2 pracovních tydn? ode dne, kdy se o vadě zbo?í dozvěděl.
  3. Lh?ta pro reklamace zbo?í podané Kupujícím, ktery je podnikatel, je jeden rok ode dne dodání zbo?í. Lh?ta jednoho roku se rovně? vztahuje na nároky vyplyvající z protiprávních jednání, které jsou zalo?eny na vadě p?edmětného zbo?í.
  4. Je-li Kupující podnikatel, Prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lh?tě 40 dn? ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude Kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.
 7. Kupující musí p?i manipulaci s vadnym zbo?ím zajistit, aby byla zachována p?ípadná práva a nároky Prodávajícího v??i t?etím osobám (dopravci a dal?ím osobám, které se zbo?ím manipulovaly), a je povinen informovat Prodávajícího o vadách zbo?í, které by taková práva nebo nároky zakládaly.
 8. V p?ípadě reklamací tykajících se kvality zbo?í musí byt Prodávajícímu bez zbyte?ného odkladu zaslán vzorek v dostate?ném mno?ství; zbyvající zbo?í v p?vodních obalech a jakékoli zbo?í, které mohlo byt pou?íváno, musí byt zaji?těno a skladováno samostatně, p?i?em? musí byt následně ze strany Kupujícího zaji?těna Prodávajícímu mo?nost podniknout ve?kerá nezbytná opat?ení k prohlídce zbo?í, kterého se reklamace tyká.
 9. Pokud Prodávající uzná reklamaci za oprávněnou, zavazuje se vadné plnění vypo?ádat po vzájemné dohodě s Kupujícím bu? vystavením dobropisu, nebo dodávkou nového, bezvadného zbo?í, p?i?em? vyměnu, vrácení nebo likvidaci vadného zbo?í zajistí Prodávající za sou?innosti Kupujícího.
 10. Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o datu, zp?sobu vy?ízení a době trvání reklamace, p?ípadně od?vodnění zamítnutí reklamace.
 11. Po vy?ízení reklamace Prodávající upozorní o ukon?ení reklamace Kupujícího prost?ednictvím kontaktu na zástupce Kupujícího dle odst. 6. písm. g. tohoto reklama?ního ?ádu.
 12. Kupující má právo na úhradu ú?elně vynalo?enych náklad?, spojenych s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmen?í nutné. O proplacení náklad? je nutné ?ádat bez zbyte?ného odkladu nejdéle v?ak do 1 měsíce od konce lh?ty pro uplatnění práv z vadného plnění.

VI. Závěre?ná ustanovení

 1. Dal?í práva a povinnosti vyplyvající z vad zbo?í se ?ídí p?íslu?nymi ustanoveními Ob?anského zákoníku.
 2. Práva Kupujícího, ktery je spot?ebitel, vyplyvající ze zákona nejsou tímto Reklama?ním ?ádem dot?ena.
 3. Tento Reklama?ní ?ád je platny od 1.1. 2020.                                                                                                  

 

Ing. Petra Vargová                                                                                                             

jednatelka

FUCHS OIL CORPORATION (CZ) spol. s r. o.

Servisní kontakt
+420 323 637 793
Pracovní hodiny:

Po–Pá: 8:30 – 16:30 hodin

骚虎高清影院