P?esko?it na obsah

Ekologie a strategie uhlíkové neutrality

Podporujeme na?e dodavatele
a zabyváme se udr?itelnym nákupem.

Na?e vyroba:
Zodpovědná a CO2-neutrální.

Jak p?ispívají na?i zákazníci: Men?í t?ení, sní?ená spot?eba energie.

Udr?itelny nákup
Zodpovědná vyroba
Pou?ívání ú?inněj?í

Sdílíme vysledky na?eho vyzkumu a podporujeme na?e dodavatele p?i vyvoji a pou?ívání udr?itelnych a uhlíkově neutrálních komponent.

?íst dál

Během na?ich vyrobních postup? se soust?e?ujeme na ?et?ení zdroj? a úspory energie.

Nevyhnutelné emise CO2 kompenzujeme vybranymi, certifikovanymi projekty na ochranu klimatu.

?íst dál

Pou?ívání na?ich vyrobk? p?edstavuje velky p?íspěvek pomáhající ?ivotnímu prost?edí. Na?e analyza ekologické ú?innosti ukazuje:
Díky ?initel?m zahrnujícím sní?ené t?ení jsou úspory CO2 podstatně vět?í, ne? s konven?ními vyrobky.

?íst dál

Skute?ny milník v historii spole?nosti FUCHS: od roku 2020 je FUCHS zcela uhlíkově neutrální na celém světě, ve v?ech svych více ne? 60 lokalitách - ve v?em od spot?eby energie p?i vyrobě a? po spot?ební materiály v administrativě. Nesoust?edili jsme se jen na ekologickou stopu v na?ich vlastních továrnách, ale hledíme i za sebe na cely proces a hodnotovy ?etězec na?ich vyrobk?. Proto se ú?astníme vyzkumnych projekt? na téma pou?ití udr?itelnych surovin. Spole?ně s na?imi dodavateli vyvíjíme normy a opat?ení pro kvantifikaci a certifikaci udr?itelnosti v?ech ?ástí celého hodnotového ?etězce. P?edev?ím proto, ?e na?e vyrobky sni?ují t?ení a zvy?ují energetickou ú?innost u na?ich zákazník? – co? má jak finan?ní, tak ekologicky dopad.

Udr?itelnost p?i nákupu

Víme, ?e provádění uhlíkově neutrálních operací uvnit? na?í spole?nosti nesta?í. Proto je na?ím cílem dlouhodobě prodávat uhlíkově neutrální vyrobky – a vedeme v?echny na?e dodavatele, aby k tomu p?ispívali nákupem surovin. Oni jsou koneckonc? zodpovědní za 90 procent uhlíkové stopy vyrobeného maziva. V rámci mnoha vyzkumnych projekt? u? podporujeme některé z na?ich dodavatel? p?i hledání odpovídajících mo?ností. A p?ivedli jsme je také ke spole?nému stolu: dodavatele, konkurenty a zákazníky do na?í evropské pr?myslové asociace UEIL. Záměrem je vytvo?it mě?itelné klí?ové indikátory vykonnosti a kritéria udr?itelnosti.

Soust?edění na biogenní suroviny

Pou?ití biogenních surovin z Evropy jako obnovitelnych, ekologicky p?íznivych alternativ k fosilním surovinám je v centru mnoha vyzkumnych iniciativ, kterych se FUCHS ú?astní. Jejich hlavním p?ínosem je, ?e nezvy?ují uhlíkovou rovnováhu a jejich pou?ití ?asto znamená novy zdroj p?íjm? pro domácí zemědělce.

Vyzkumné iniciativy (anglicky)

Aktivní hrá? za udr?itelnost

Strategie uhlíkové neutrality spole?nosti FUCHS je sou?ástí na?í strategie udr?itelnosti, která za?ala v roce 2010, kdy? jsme podepsali "Code of Responsible Conduct for Business". V roce 2018 jsme se p?ipojili k "Alianci za vyvoj a klima", kterou vede Spolkové ministerstvo pro hospodá?skou spolupráci a vyvoj. Sou?asně jsme iniciovali zalo?ení pracovní skupiny pro udr?itelnost pod zá?titou Unie evropského pr?myslu maziv (UEIL). Spole?ně vyvineme harmonizované normy udr?itelnosti, KPI a ukazatele umo?ňující porovnávání podle udr?itelnosti.

Udr?itelnost - Novinky a Ocenění (anglicky)

Udr?itelnost p?i vyrobě

Je p?irozené, ?e první věcí, na kterou se díváme z hlediska udr?itelnosti ve v?ech na?ich závodech na celém světě, je na?e vlastní vyroba, proto?e zde m??eme dělat p?ímé změny. Touto cestou jsme dokázali od roku 2010 sní?it emise CO2 na tunu vyrobenych maziv o 30 procent. A trvalou optimalizací postup? a proces? budeme dále sni?ovat spot?ebu energie a vody a dále zvy?ovat podíl obnovitelnych energií, co? dnes p?edstavuje 27 procent. St?ednědobě takto budeme schopni postupně omezovat opat?ení kompenzující uhlík prost?ednictvím podpory projekt? na ochranu klimatu.

Nejlep?í praxe ve Velké Británii

Dobry p?íklad p?edstavuje britská pobo?ka FUCHS. Asi 2000 solárních panel? na st?e?e nové kancelá?ské budovy v sídle spole?nosti v Hanley, Stoke-on-Trent, vyrábí asi 14 procent energie pot?ebné pro cely areál. Pro osvětlení jsou z 95 procent pou?ívána LED svítidla. A v novém, plně automatizovaném skladu pro 4000 palet, ktery je právě ve vystavbě, je v plánu systém na zachycování de??ové vody.

Vyrobní závod vytápí zku?ebnu

Vyborny p?íklad ekologické zodpovědnosti dává závod v Mannheimu. Vysokoteplotní kondenzát z vedlej?ího vyrobního provozu se pou?ívá pro nově postavenou zku?ebnu a pro ochranu p?ilehlého skladu p?ed mrazem. Kondenzát je pomocí vyměník? tepla vyu?íván jak pro větrací systémy, tak pro oh?íva?e a stropy v budově zku?ebny. Vysledek je p?íznivy pro ?ivotní prost?edí: ro?ně se u?et?í 18 tun oxidu uhli?itého.

Podpora projekt? na ochranu klimatu

Ne v?em emisím je mo?no dnes zabránit – tyto zbyvající emise kompenzujeme na?í ú?astí ve vybranych klimatickych projektech v regionech, kde máme na?e závody. Zde se soust?e?ujeme na roz?i?ování obnovitelnych energií. Projekty musí mít mezinárodně uznávanou certifikaci, něco jako Zlaty Standard. Jeho mě?ítka jsou vypracována organizacemi jako je WWF.

Sporáky pro Peru?a Ugandu

Na rozdíl od venkovskych oblastí v Peru a také v Ugandě pou?íváme otev?eny oheň pro p?ípravu jídla jen vzácně. S va?ením na otev?eném ohni je spojeno mnoho negativních ú?ink?. Jedovaté vypary znesnadňují dychání v obytnych prostorech, zatímco pot?eba velkého mno?ství palivového d?íví vede ke kácení les? a také k vysokym náklad?m na chod domácnosti. Skute?ny rozdíl dělá zde v Peru iniciativa  "Qori Q’oncha". V této jihoamerické zemi bylo od roku 2008 rozděleno témě? 80 000 inovativních sporák?. To umo?ňuje pokles CO2 o 75 526 tun za rok. V Ugandě podobny projekt "Efficient Cookstoves in Uganda" u? od roku 2006 vybavil ú?innymi sporáky více ne? 500 000 domácností, co? p?ispívá v této africké zemi ke sní?ení emisí CO2 o asi 450 000 tun.

Obnova les? v Mexiku

Krajina v mexickych státech Tabasco, Chiapas a Campeche se vyu?ívá p?edev?ím pro zemědělství a chov dobytka. Projekt "Reforestation with Teak – CO2e TEAKIMEX" ji? od roku 2013 vysílá silnou zprávu o ochraně klimatu pěstováním tykovych strom?. Pro zlep?ení biodiverzity v těchto oblastech bylo znovu zalesněno p?ibli?ně 4 000 hektar?. Tyto zalesněné plochy během 36 let pohltí p?ibli?ně 37 000 tun emisí skleníkovych plyn?. Projekt se také soust?e?uje na vytvo?ení udr?itelnych pracovních míst.

Teplo z bioplynu v ?íně

Rolníci z oblasti Hezhang v horách provincie Guizhou na jihozápadě ?íny mají v pr?měru 4,5 prasete. "Hezhang Rural Methane Digesters Project" se soust?e?uje na zví?ata chovaná těmito men?inami, proto?e podporuje rolníky p?i stavbě bioplynovych stanic s kapacitou 8 m3. Dají se vyu?ít pro vyrobu bioplynu z prase?ího hnoje a také z dal?ích odpad?. Tímto p?ístupem na dvou frontách se ka?dy rok u?et?í asi 50 100 tun emisí. Za prvé, díky vytvo?enému teplu nyní nejsou pot?ebná fosilní paliva na topení a va?ení. Za druhé, díky získávání energie z odpad? se sni?ují emise CH4.

Pr?to?ná vodní elektrárna Indii

Okres Chamoli v severní Indii je typicky slabou infrastrukturou a chladnymi zimami. Nejsou tam stálé dodávky elekt?iny – a?koliv to by se nyní mělo změnit díky vystavbě pr?to?né vodní elektrárny, která bude do místní elektrické sítě dodávat asi 40 GWh ?isté energie. Projekt "Hydro Electric" také u?et?í asi 37 278 tun emisí skleníkovych plyn?, proto?e obyvatelé u? nebudou pot?ebovat topit d?ívím, kdy? jsou k dispozici dodávky elektrické energie p?íznivé ?ivotnímu prost?edí. Pom??e to také p?sobit proti ni?ení les?, erozi p?dy a zhor?ování její úrodnosti.

Slune?ní elektrárny pro Namibii

Namibie závisí z asi 60 procent pot?eby elektrické energie na sousední Ji?ní Africe, z ní? dová?í vět?inu uhlí. V samotné Namibii se vyrábí elektrická energie p?edev?ím ve vodních elektrárnách, av?ak u nich dochází k mnoha vypadk?m a provozním odstávkám. Spolehlivost dodávek m??e byt nyní podstatně vy??í díky vystavbě a provozování dvou novych slune?ních elektráren poblí? města Gobabis na vychdě Namibie. Tyto nové elektrárny jsou projektovány na dodávku 28 GWh ?isté slune?ní energie za rok – a umo?ní také sní?ení emisí CO2 v jihozápadní Africe o 27 000 tun za rok.

Vyu?ití udr?itelnosti

Spole?ná studie spole?nosti FUCHS a chemické firmy BASF jasně ukázala, ?e je to fáze pou?ití, která je během celého ?ivotního cyklu na?ich vyrobk? pro ekologickou ú?innost klí?ová. Zde pomáhají maziva FUCHS sni?ovat spot?ebu energie a tím zlep?ovat uhlíkovou stopu na?ich zákazník? – omezením t?ení, opot?ebení a koroze. V mnoha vyzkumnych projektech pracujeme na dal?ím zlep?ování energetické a materiálové ú?innosti pohon? za pomoci na?ich maziv.

Partne?i pro udr?itelnost

Spole?nosti FUCHS a BASF za?aly intenzivní dialog na téma udr?itelnost u? v roce 2015. Nejnověj?í vysledky této úzké spolupráce: analyza eko-ú?innosti celého ?ivotního cyklu t?í r?znych hydraulickych olej? FUCHS. Závěr: Fáze pou?ití je klí?ová pro environmentální vykonnost zkou?enych hydraulickych kapalin.

Vyzkum pro zákazníky

Kapaliny na bázi vody, které v r?znych aplikacích vedou k podstatně ni??ímu t?ení. Maziva, která vydr?í zvlá?tě tě?ké pracovní podmínky ventilového rozvodu plynovych motor?. Vyvoj e-motorového oleje pro elektrická vozidla, ktery nejen ma?e p?evody, ale také chladí elektricky pohon a silovou elektroniku. FUCHS p?iná?í svoje odborné znalosti do ?iroké ?ady vyzkumnych iniciativ s jedním konkrétním cílem: umo?nit svym zákazník?m ú?inněj?í a udr?itelněj?í vyrobu.

Vyzkumné iniciativy (anglicky)

1. Pro? FUCHS tak rozhodně podporuje ochranu globálního klimatu?

Změna klimatu je jednou z největ?ích vyzev dne?ní doby a ovlivňuje celé lidstvo, i kdy? my ve st?ední Evropě máme velké ?těstí, proto?e její ú?inky zde poci?ujeme jen poměrně málo. V jinych ?ástech světa jsou d?sledky globálního oteplování, jako je stoupání hladiny mo?í a vysu?ování jezer a ?ek, existen?ní hrozbou pro lidi, kte?í tam ?ijí. Bohaté pr?myslové národy vypou?tějí poměrně velké mno?ství CO2, zvlá?tě kv?li intenzivní pr?myslové vyrobě. Proto odhodlání k ochraně globálního klimatu pro FUCHS znamená p?evzít globální zodpovědnost s ohledem na ekonomická, ekologická a sociální hlediska. Proto se v ?íjnu 2019 FUCHS p?ipojil k "Alianci pro rozvoj a klima" německého spolkového Ministerstva pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (BMZ) jako oficiální p?íznivec. ?lenové této aliance, která kombinuje ochranu klimatu a udr?itelny rozvoj, se sna?í o CO2-neutralitu sou?asnym zamezováním, sni?ováním a nahrazováním emisí CO2.

2. Co je to CO2-neutralita?

Po?kozování klimatu emisemi CO2 je vysledkem ?ady proces?, které p?ímo nebo nep?ímo souvisí se spalováním fosilních paliv. Proto?e emise CO2 ovlivňují klima na globální úrovni, je naprosto nepodstatné, kde na planetě vznikají a kde se jimi ?et?í. Proto je kompenzace emisí úměrná vzniklému mno?ství – nap?íklad investováním do mezinárodních projekt? ochrany ovzdu?í – a zaru?uje, ?e uhlíková stopa z?stává neutrální. S vyu?itím kompenzací za uhlík proto vzniká p?idaná hodnota pro ?ivotní prost?edí také dobrovolnou propagací projekt? na ochranu klimatu, co? by nebylo mo?né bez takovych dodate?nych p?íjm?. Tato dobrovolná finan?ní podpora nejen pomáhá vybranym zemím zlep?ovat jejich ekonomické, sociální a ekologické podmínky, ale je také hlavní hnací silou pro transfer ?istych technologií a udr?itelny globální ekonomicky rozvoj.

3. Pro? je FUCHS celosvětově CO2-neutrální od 1. ledna 2020?

P?esto?e je p?ímá stopa CO2 p?i vyrobě maziv poměrně malá – to je ?initel, kterym se FUCHS odli?uje od zbytku chemického pr?myslu – je a z?stane na?ím cíjem její sytematické a trvalé sni?ování. Nap?íklad emise CO2 související se spot?ebou energie na tunu vyrobenych maziv FUCHS ji? byly sní?eny celkem asi o 30 % od roku 2010. Globální CO2-neutralita je dal?í milník v na?í strategii udr?itelnosti, kterou jsme p?ed deseti lety spustili. Udr?itelnost je jedna ze základních korporátních hodnot spole?nosti FUCHS. úspěch sni?ování globálních emisí závisí do zna?né míry na dobrovolnych a systematickych aktivitách podnikatelského sektoru v pr?myslovych zemích. Proto jsme se rozhodli p?evzít ná? podíl odpovědnosti a kompenzovat na?i stopu CO2. Takto p?ijímáme na?i odpovědnost za ochranu globálního klimatu a vytvá?íme d?le?ity p?íspěvek k dosa?ení cíl? smlouvy OSN na ochranu klimatu ratifikovanou v Pa?í?i v roce 2015. Cílem této smlouvy je omezení globálního oteplování na méně ne? dva stupně Celsia ve srovnání s úrovní p?ed industrializací. Chceme aktivně chránit na?e ?ivotní prost?edí a také pomáhat na?im zákazník?m s jejich podílem. Od 1.ledna 2020 dostávají na?i zákazníci na celém světě maziva od spole?nosti FUCHS, jako CO2- neutrální spole?nosti, vyráběná CO2-neutrálními postupy.

4. Jak se FUCHS stal celosvětově CO2-neutrální?

Od roku 2020 je FUCHS globálně zcela CO2-neutrální. To znamená, ?e u? nebude zanechávat stopu CO2 a tak ji? nebude mít negativní dopad na koncentraci CO2 v atmosfé?e. Jako pr?myslová spole?nost bude FUCHS pokra?ovat ve vypou?tění CO2. To je na mnoha místech nevyhnutelné. Ale od roku 2020 neutralizujeme na?e emise CO2 ze v?ech 58 lokalit FUCHS na celém světě – od spot?eby energie p?i vyrobě po spot?ební materiály v administrativě. Kv?li dosa?ení neutrality CO2 u? v roce 2020 nahrazuje FUCHS své d?íve nevyhnutelné emise CO2 kompenza?ními opat?eními. To provádíme investováním do vysoce kvalitních projekt? na ochranu klimatu primárně zamě?enych na podporu obnovitelnych energií.

5. Jak FUCHS vypo?ítal své emise CO2?

Vykro?ení ke globální CO2-neutralitě spole?nosti FUCHS od 1. ledna 2020 bylo ve spolupráci s konzulta?ní spole?ností Fokus Zukunft p?ipravováno cely rok. Spole?nost Fokus Zukunft v zá?í 2019 posoudila kalkulaci emisí CO2 ve skupině FUCHS a potvrdila p?esnost databáze a pou?ití směrnic "Greenhouse Gas Protocol" jako vypo?tovou normu pro stanovení emisí CO2. Spole?nost Fokus Zukunft pak certifikovala FUCHS Group jako CO2-neutrální spole?nost, co? znamená, ?e FUCHS bude oprávněny prohlásit se jako CO2-neutrální od 1. ledna 2020.

6. Co p?esně FUCHS myslí slovy “globální CO2-neutralita”?

Neutralita se tyká globální stopy CO2 vytvo?ené spole?ností FUCHS ve v?ech jejích světovych lokalitách spot?ebou tepla, paliv a elekt?iny pro vyrobní, administrativní a vyzkumné procesy, emisemi souvisejícími s energiemi, pracovními cestami, p?enocováním v hotelích, cestováním zaměstnanc? do práce a také vytvá?ením odpad? a odpadních vod ve spole?nosti. To nám umo?ňuje p?esně vypo?ítat vytvo?ené emise CO2. Na základě těchto vypo?t? pak FUCHS provádí kompenza?ní investice do projekt? na ochranu klimatu ke kompenzaci odpovídajícího mno?ství CO2.

7. Jaká kvalitativní kritéria splňují projekty na ochranu klimatu, které FUCHS podporuje?

Na?e projekty jsou akreditovány, schvalovány a sledovány podle mezinárodně uznávanych certifika?ních norem, jako je "Zlaty standard", stejně jako renomovanymi organizacemi, jako je Organizace spojenych národ? (OSN). Projekty, certifikované podle "Zlatého standardu", splňují zvlá?? p?ísné po?adavky. Ne?et?í jen CO2, ale p?ispívají také k rozvoji místní udr?itelnosti. Potvrzení vysledk? projektu s ohledem na dosa?ené úspory CO2 je ově?ováno nezávislymi organizacemi, jako je TüV.

8. Jak FUCHS vybírá projekty na ochranu klimatu, které podporuje?

P?i vyběru projekt? se soust?e?ujeme na vysoce kvalitní doborovolné projekty na ochranu klimatu, které celosvětově podporují ekonomicky, ekologicky a sociální rozvoj v zemích a regionech tzv. "Globálního jihu", kde sídlí FUCHS a kde je primárním cílem těchto projekt? podpora obnovitelnych energií. Podle aktuálního seznamu německého Spolkového ministerstva pro hospodá?skou spolupráci a rozvoj (BMZ) se "Globální jih" tyká sociálně, politicky a/nebo ekonomicky znevyhodněnych zemí. Touto cestou spole?nost FUCHS plní svoji globální sociální odpovědnost ve smyslu sociální odpovědnosti firem. Sou?asně také podporujeme vět?inu ze 17 cíl? udr?itelného vyvoje OSN, ke kterym jsme se oficiálně zavázali roku 2018. P?i vyběru projekt? si také ově?ujeme, ?e ka?doro?ně podporujeme minimálně jeden vysoce kvalitní projekt v ka?dé ze ?esti oblastí projekt? (biomasa, kamna, slune?ní energie, záchrana les?, vodní energie, větrná energie).

9. Jak investuje technicky do projekt? na ochranu klimatu?

Kompenzace CO2 znamená, ?e skleníkové plyny vytvo?ené v jedné oblasti na Zemi, kterym se nedá vyhnout, jsou kompenzovány projekty na ochranu klimatu v jiné oblasti. K jejich financování spole?nosti kupují certifikáty pro skupinu r?znych projekt?. Ka?dy certifikát p?edstavuje 1 tunu CO2 uspo?eného projektem. Na celém světě se rozeběhlo mnoho projekt? na ochranu klimatu a vět?ina z nich je v oblasti obnovitelné energie. Odměnou za svoji ú?ast získávají iniciáto?i projektu emisní kredity, které jsou obchodovatelné ve formě certifikát? na ochranu klimatu. Mno?ství se vypo?ítá nap?íklad na základě srovnání s emisemi, které by vznikly p?i vystavbě uhelné elektrárny.

10. Kde FUCHS koupil tyto certifikáty a jsou d?veryhodné?

Ano, proto?e jsou zkou?eny a certifikovány nezávislymi organizacemi – minimální po?adavky na FUCHS. Tyto organizace – v?etně r?znych spole?ností TüV – vydávají certifikáty podle mezinárodně pou?itelnych norem. Klí?ové hledisko obchodování s emisemi je vy?azení certifikát? po jejich získání. Vy?azení musí byt jasně dokumentováno. Ka?dá konpenzace CO2 kon?í zdokumentovanym vy?azením certifikát?. To zaru?uje, ?e ur?ité certifikáty nejsou obchodovány více ne? jednou – jinak by neplatil princip rovnováhy. FUCHS získal své certifikáty projekt? na ochranu klimatu p?es Fokus Zukunft a organizaci First Climate.

11. Jak je stanovena cena certifikát??

Dobrovolná kompenzace CO2 funguje podle zásady, ?e producenti skleníkovych plyn? investují do podpory projekt? dobrovolné ochrany klimatu zakoupením certifikát? sní?ení emisí. Ceny závisí na konkrétním projektu; jinymi slovy, kdy? je zakoupen certifikát redukce emisí, je t?etí strana oprávněná u?et?it jednu tunu CO2 v atmosfé?e v jiné oblasti na Zemi jménem spole?nosti. Stanovení cen na trhu CO2 je také ur?ováno nabídkou a poptávkou. Projekty, které, mimo a nad prostou ochranu klimatu, nabízejí dodate?né p?ínosy pro ?ivotní prost?edí v regionu, kde je projekt prováděn, dosahují na trhu vy??í ceny.

12. Jak FUCHS odpovídá na obvinění z “greenwashingu,” které ?asto pou?ívají kritikové v souvislosti s kompenzací CO2?

P?idaná hodnota pro ?ivotní prost?edí se vytvá?í kompenzací CO2 prost?ednictvím dobrovolné podpory projekt? na ochranu klimatu, co? by nebylo mo?né bez dodate?nych p?íjm?. Jen takové projekty na ochranu klimatu, které proká?í svoji p?idanou hodnotu v rámci certifikace, jsou uznány a získají tak p?ístup na trh. Obchodování s certifikáty sni?ování CO2 se ?ídí principem známym jako "results-based finance". To souvisí s my?lenkou, ?e vyvojá?i projekt? na ochranu klimatu mohou vydat certifikáty o sni?ování emisí jen kdy? jejich projekt byl uskute?něn a prokazatelně pomáhá sni?ovat emise CO2. Proto ka?dy, kdo získá certifikáty sni?ování CO2 kv?li kompenzaci jeho vlastních emisí, si m??e byt jisty, ?e zakoupení certifikát? bude odpovídat skute?nému p?ínosu pro ochranu klimatu. Tento mechanizmus, ktery je sou?ástí Kjótského protokolu, si během uplynulych 20 let vybudoval pevnou pozici a ukázal se jako hlavní slo?ka dobrovolné, nevládní ochrany klimatu. Proces je podporován OSN, ?adou nevládních organizací a stovkami velkych spole?ností, v?etně těch v olejá?ském pr?myslu. Skupina FUCHS investuje vyhradně do projekt?, které splňují vy?e uvedená kritéria, a s podporou Fokus Zukunft nebo First Climate si dokázal své partnery a klimatické projekty vybrat. Ale je také jasné, ?e tato forma kompenzace CO2 pouze podporuje a nenahrazuje probíhající úsilí o globální sní?ení emisí CO2, kterym lze zabránit.

13. Co hodlá FUCHS dělat v budoucnu pro sní?ení emisí CO2?

FUCHS se nadále ?ídí principem odstraňuj–omezuj–kompenzuj. Asi 80% emisí CO2 je ve skupině FUCHS zp?sobeno spot?ebou tepla a elekt?iny, tak?e energetická ú?innost je d?le?itá páka p?i odstraňování nebo omezování CO2. St?ednědobě FUCHS hodlá postupně omezovat kompenza?ní platby za CO2 a zvy?ovat sv?j podíl dodávek obnovitelné energie a sou?asně pokra?ovat v investicích do zvy?ení energetické ú?innosti ve svych lokalitách.

14. Bude FUCHS někdy schopen prodávat CO2-neutrální maziva?

Dlouhodobě je cílem spole?nosti prodávat svym zákazník?m CO2-neutrální vyrobky. To v?ak také vy?aduje, aby FUCHS v budoucnu od svych dodavatel? odebíral CO2-neutrální suroviny – ty toti? p?edstavují 90% uhlíkové stopy maziv FUCHS. Jako největ?í nezávisly vyrobce na světě v?ak zaujímáme vyznamné postavení na trhu maziv a tak máme p?íznivou pozici k uplatnění na?eho vlivu na dodavatelsky ?etězec. P?edpokládáme, ?e na?i dodavatelé budou pou?ívat udr?itelněj?í, inovativní slo?ky svych vyrobk?, aby nám mohli dodávat bu? nízkouhlíkové nebo CO2-neutrální suroviny pro vyrobu maziv. Jen touto cestou m??e FUCHS, jako CO2-neutrální vyrobce maziv, nabízet svym zákazník?m CO2-neutrální maziva z CO2-neutrální vyroby.

15. Doká?í maziva FUCHS také vytvo?it mě?itelny p?íspěvek ke sní?ení CO2 v etapě pou?ívání u zákazník??

Jistě! Pomocí ?ady interních a externích opat?ení spole?nost FUCHS nejen propaguje svoji vlastní CO2-neutralitu a celkovou ochranu klimatu, ale u? témě? 90 let vyvíjí, vyrábí a prodává mnoho maziv sni?ujících emise a p?íznivych k ?ivotnímu prost?edí. Také během fáze pou?ívání tyto vyrobky p?edstavují vět?í p?íspěvek k úsporám energie emisí CO2, ne? konven?ní alternativy díky ni??ímu t?ení a schopnosti chránit proti opot?ebení a korozi. FUCHS zahájil kvantifikaci těchto vy??ích úspor CO2 prováděním analyzy a hodnocení celého ?ivotního cyklu, aby v budoucnosti mohl t?ídit své portfolio maziv podle CO2 stopy jednotlivych skupin vyrobk?. Vě?íme, ?e t?ídění portfolia vyrobk? podle CO2 se stane klí?ovou slo?kou specifikací vyrobk? publikovanych vyrobci maziv a navíc, vedle vykonnosti a ceny, klí?ovou rozli?ující vlastností a konkuren?ní vyhodou skupiny FUCHS. Jedním z cíl? na?ich obchodních aktivit je vyvíjet taková ?e?ení, která jsou zamě?ena na omezování stopy CO2 nejen na?ich surovin a proces? p?i vyrobě maziv, ale také na?ich zákazník?.

Servisní kontakt
+420 323 637 793
Pracovní hodiny:

Po–Pá: 8:30 – 16:30 hodin

骚虎高清影院