P?esko?it na obsah


Spole?nost FUCHS ji? nyní vyvíjí ?e?ení pro zít?ek

Technické a regula?ní po?adavky na maziva, nap?íklad na?ízení REACH, dále r?st. To povede k rostoucí pot?ebě vysoce vykonnych maziv se zvy?ující se specializací a individualizací vyrobk?.

Nové, vysoce vykonné materiály, nap?íklad plasty, povlakované materiály nebo titanové a hliníkové slitiny, které jsou pou?ívány v letecké a zdravotnické technice, vy?adují inovativní procesní tekutiny s novymi vlastnostmi. V automobilovém pr?myslu stále vykonněj?í motory jsou vy??ím zatí?ením pro p?evodovky a kladou vět?í nároky na pou?ité oleje. Hlavní změny v tomto sektoru, tj. lehká konstrukce, úspora paliva a rozvoj elektromotor?, p?ípadně elektrifikace pohonu, vy?adují inovativní provozní kapaliny a plastická maziva.

Také naléhavost sociálně a ekologicky d?le?itych témat, nap?íklad klimatické změny nebo vzácnosti zdroj?, vy?aduje nové p?ístupy k p?idané hodnotě. Klí?ová slova jsou sni?ování CO2, energetická ú?innost, úspory paliv, obnovitelné zdroje a recyklace. FUCHS těmto vyzvám ?elí.


FUCHS se zapojuje do intenzivních vyzkum? spole?ně s mnoha partnery

Projekt Pegasus ?ízeny Spolkovym ministerstvem hospodá?ství a energetiky je spole?ny vyzkumny projekt spu?těny v roce 2009 s cílem zvy?it energetickou ú?innost hnacích soustav vozidel (motor, p?evodovka, lo?iska). Deset spole?ností a institut? prozkoumává materiály a maziva podporující úsporu paliva.

Ropa je neobnovitelny zdroj. Vzhledem k tomu jsou po?adovány její náhrady také v oboru maziv. P?íkladem obnovitelnych zdroj? jsou rostlinné oleje, t?eba ?epkovy olej. Diskuze nad ?ni?ením potravin“ zp?sobenym technickym u?íváním rostlinnych olej? vedly k hledání alternativních surovin, které nejsou vhodné pro potraviná?ství. FUCHS se proto podílí na mezioborové vyzkumné iniciativě ?Advanced Biomass Value“ (?esky Pokro?ilá hodnota biomasy) ?ízené Spolkovym ministerstvem vzdělání a vyzkumu (BMBF). Tento projekt se zamě?uje na vyvoj integrovaného ?etězce konverze ?as na biomasu t?etí generace na bázi kvasinek. Cílem je vyroba leteckych paliv, funk?ních maziv a novych konstruk?ních materiál?. Lipidy, které jsou obsa?eny v ur?itych typech ?as, lze vyu?ít k vytvo?ení vysoce kvalitních mazacích slo?ek.

Vyzkumná iniciativa BMBF s názvem ?Zero Carbon Footprint“ (?esky Nulová uhlíková stopa) prozkoumává vyu?ití odpad? bohatych na uhlík k vyrobě funk?ní biomasy. Projekt má za cíl generovat materiály z odpadu – podle hesla waste to value (?esky ?hodnoty z odpadu“). Uhlík obsa?eny v pr?myslové odpadní vodě, ?istírenském kalu a spalinách lze p?evést na hodnotné stavební bloky pro pr?myslovou vyrobu za pomoci mikroorganism?, které vyu?ívají odpad jako substrát. Pro spole?nost FUCHS le?í zamě?ení vyzkumu v oblasti funk?ních základních olej? a aditiv. Komplexní molekuly pou?itelné jako základní kapaliny ?i aditiva se budou získávat enzymatickou modifikací.

Vyzkumná aliance ?Technofunk?ní proteiny“ ?ízená BMBF prozkoumává strukturně-funk?ní vztahy rostlinnych protein?, které nejsou vhodné pro vyrobu potravin a krmiv. Projekt je zamě?en na pou?ívání modifikovanych protein? jako aditiv, v rámci vyroby maziv. Proteiny tohoto druhu lze získávat ze zemědělskych odpad?.

Také elektrická vozidla pot?ebují maziva. Zvy?ené pou?ívání elektromotor? jako pohon? osobních vozidel a jejich dal?í vyvoj kladou nové nároky na maziva. I kdy? nebudou pou?ívány ?ádné tradi?ní motorové oleje, elektrická vozidla, a zejména ta s vysokou hustotou vykonu, stále vy?adují maziva (pro valivá lo?iska a p?evodovky) a chlazení. Elektrické pohony v automobilech proto pot?ebují nové p?ístupy, nejen kv?li splnění specifickych po?adavk?, ale novym ?e?ením také vylep?it cely systém. Jeden zp?sob, jakym FUCHS ?e?í tyto otázky, je pokra?ující EU projekt s názvem ?Optimized electric Drivetrain by Integration“ (ODIN)“ (?esky Optimalizovany elektricky pohon pomocí integrace). Robert BOSCH GmbH  a FUCHS je partnerem pro maziva.

Servisní kontakt
+420 323 637 793
Pracovní hodiny:

Po–Pá: 8:30 – 16:30 hodin

骚虎高清影院