P?esko?it na obsah

Inovace a technologická ?pi?ka v oboru maziv

Vysoká úroveň inovace je klí?ovou hnací silou v obchodním modelu FUCHS. FUCHS exceluje díky nadpr?měrné rychlosti inovací a vysokému stupni specializace. Cílem je neustále vyvíjet potenciál maziv, tj. zvy?ovat efektivitu, ale také prodlu?ovat ?ivotnost, vyvíjet multifunk?ně pou?itelná maziva a inovativní produkty pro nové technické a regulatorní po?adavky, kromě toho také zlep?ovat energetickou, procesní a nákladovou efektivitu. Zároveň jsme odhodlaní dodr?ovat cíle udr?itelnosti a vyvíjet maziva, která budou p?ispívat k ochraně ?ivotního prost?edí a zdroj?.

V koncernu FUCHS je tedy kladen velky d?raz na vyzkum a vyvoj.. Spole?nost má aktuálně více ne? 600 probíhajících VaV projekt? s cílem zhodnotit potenciál novych technologií, nap?íklad nanotechnologií nebo mazání minimálním mno?stvím maziva. Tyto projekty jsou podporovány asi 400 in?enyry a p?írodovědcive ve 25 laborato?ích po celém světě. Zhruba 10 % zaměstnanc? pracuje v oboru vyzkumu a vyvoje – a spole?nost FUCHS neustále investuje do dal?ího roz?i?ování technickych a personálních kapacit VaV. Ultramoderní technologické centrum v sídle spole?nosti v Mannheimu koordinuje mezinárodní sí? odborník?, spojuje zku?enosti celého koncernu a podporuje p?enos znalostí dle globálních po?adavk?.

Vyzkum a vyvoj zamě?eny na po?adavky na?ich zákazník?

FUCHS se zapojuje do vyvoje orientovaného na pou?ití p?ímo i ve spolupráci se zákazníkem, a to s cílem p?izp?sobit maziva optimálně k po?adavk?m procesu a stroj?. Kromě toho spole?nost FUCHS klade velky d?raz na základní vyvoj a ú?astní se v mezioborovych vyzkumnych projektech a partnerství s univerzitami, akademickymi institucemi, biotechnologickymi spole?nostmi a zákazníky, nap?. s OEM vyrobci. FUCHS má ?iroké laboratorní a zku?ební nebo simula?ní kapacity. Vyvoj produkt? je doprovázen intenzivními zkou?kami. V?echna maziva pou?ívaná ve zdravotnické technice jsou p?edmětem zkou?ek na cytotoxicitu a jakékoliv po?kození buněk a tkání. FUCHS je jedním z mála vyrobc? maziv, ktery provádí zkou?ky tohoto typu.

Servisní kontakt
+420 323 637 793
Pracovní hodiny:

Po–Pá: 8:30 – 16:30 hodin

骚虎高清影院