P?esko?it na obsah

Klí?ové technologie

Inovativní technologie XTL? pro motorové oleje nové generace, která poskytuje zásadní pokrok p?i sni?ování spot?eby. Produkty na bázi nově vyvinuté technologie XTL? p?ekvapují lep?ím chováním p?i studeném startu a ni??í spot?ebou paliva i oleje, zároveň ale také nabízejí vynikající stabilitu proti stárnutí a provozní spolehlivosti provozu. XTL? je inovativní  technologie základovych olej? s optimalizovanym viskozitně-teplotním chováním. FUCHS je v této oblasti hnací silou inovace.

Díky technologii CPX? vytvo?ila spole?nost FUCHS po?átkem roku 2014 milník v ochraně proti korozi. Revolu?ní technologie v oboru ochrany voskem. Technologie CPX? prodlu?uje dobu ochrany p?ed korozí a optimalizuje vyrobní proces díky svému gelovitému chování.

V p?ípadě ECOCOOL PHH AL spole?nost FUCHS vyvinula univerzálně pou?itelné chladicí mazivo pro pou?ití v letectví, které je vhodné pro v?echny materiály, je bez boru a biocid? a splňuje po?adavky REACH a TSCA. Kromě standardních motorovych materiál? (titanové, niklové a hliníkové slitiny) musela zkou?ka proběhnout také u star?ích ocelí s vysokou pevností, aby je mohla pou?ívat Lufthansa Technik.

TITAN GT1 0W20 je revolu?ní bezzinkovy motorovy olej s nízkou viskozitou uvedeny na trh v 90. letech jako první vysoce vykonny motorovy olej bez zinku. Motorovy olej vyrobeny z 50 % z obnovitelnych surovin kombinuje revolu?ní technologii p?ísad bez obsahu zinku s ultra-nízkou úrovní viskozity, ktery sou?asně splňuje nejtě??í motorové zkou?ky – je to olej, ktery byl v té době daleko vp?edu.

Speciální produkt, co se tyká udr?itelnosti, je nově vyvinuty olej RENOLIN Xtreme Temp 46. Díky svému speciálnímu slo?ení prokazuje úsporu paliva s potenciálem 3 a? 6 % p?i pou?ití u mobilních hydraulikách.

?ada RENOLIN ZAF B HT vyniká vysokou tepelnou a oxida?ní odolností a vynikající ochranou proti opot?ebení. V kombinaci s vybranymi rozpou?tědlovymi rafináty na bázi ropnych olej? zaru?uje tato inovativní bezzinková a bezpopelová technologie p?ísad vynikající vlastnosti hydraulickych a p?evodovych olej?.

?ada ANTICORIT CPX? p?edstavuje novou kategorii dlouhodobé antikorozní ochrany (10 let), kterou vyvinula spole?nost FUCHS. Zcela nové slo?ení vosk? zaji??uje p?i zvy?ené i p?i normální teplotě prost?edí ?ízenou ochranu proti stékání bez ovlivnění penetrace do trhlin nebo p?írub. Vedle toho je snadno odstranitelná. Jednotlivé parametry, jako je doba zasychání, stékavost, doba antikorozní ochrany a pru?nost filmu, lze individuálně p?izp?sobit podle po?adavk? zákazníka. Mo?nosti pou?ití technologie CPX? jsou mnohostranné; od konzervace dutin p?es dlouhodobé skladování a? po ochranu p?i p?epravě.

GLEITMO SFL 9025 od spole?nosti FUCHS je vysledkem úspě?ného vyvoje suchého povlaku, ktery obsahuje pevné mazivo a pou?ívá se u díl? p?evodovek v automobilovém pr?myslu. Tento povlak umo?ňuje kontrolovany proces zaběhnutí, ktery se odehrává během prvních několika hodin provozu p?evodovky a vede ke zna?nému prodlou?ení ?ivotnosti.

Novy produkt RENOLIN GEAR VCI je vysoce vykonny pr?myslovy p?evodovy olej, ktery kombinuje vlastnosti vysoce vykonného p?evodového oleje se spolehlivou ochranou p?ed korozí. Díky antikorozní ochraně v parní fázi je tento vyrobek schopen zaru?it spolehlivou dlouhodobou ochranu a pou?ívá se u p?evodovek, které mají dlouhé odstávky nebo jsou skladovány po del?í dobu.

WISURA FSP 5002 je vysoce vykonny ?ezny a tvá?ecí olej, ktery neobsahuje ?ádné slou?eniny chlóru a tak p?edstavuje naprostou inovaci v této skupině vyrobk?.

V p?ípadě chladicího maziva ECOCOOL GLOBAL 10 jsme uspěli v uspokojování r?znych po?adavk? a specifikací danych leteckym pr?myslem. Tento produkt je vyvíjen speciálně pro  obrábění hliníkovych a titanovych slitin a je v souladu s legislativou v 19 hlavních zemích zabyvajících se letectvím. Neobsahuje DEA, TEA, DCHA, chlor, formaldehyd, silikon ani bor a je vysoce odolny v??i mikrobiální kontaminaci. Vedle toho má vybornou stabilitu ve tvrdé vodě, nemá tendenci tvo?it pěnu a je také navr?en pro pou?ití s velmi měkkou vodou. Tato chladicí mazací kapalina úspě?ně pro?la komplexními laboratorními zkou?kami v souladu s protokoly obrábění p?edních leteckych spole?ností a dokázalo splnit vysoká o?ekávání mezinárodních zákazník? v mnoha provozních zkou?kách.

Servisní kontakt
+420 323 637 793
Pracovní hodiny:

Po–Pá: 8:30 – 16:30 hodin

骚虎高清影院