P?esko?it na obsah

DMG MORI a FUCHS - pevné partnerství

Technické partnerství spojilo spole?nosti DMG MORI AG, vedoucího globálního vyrobce obráběcích stroj?, a FUCHS od roku 2017. Ná? cíl? Stanovit standardy v oblasti maziv pro obráběcí stroje spolu s inovativním vyvojem vyrobk?. Spole?ně vyvíjíme nová ?e?ení maziv a jejich servisu pro pou?ití v obráběcích strojích, abychom urychlili digitalizaci vyrobních proces? a bezdemontá?ní diagnostiky stroj? a systém?.

Pro na?e zákazníky to znamená: úplny sortiment obráběcích kapalin

  • Vysoká vykonnost
  • Snadná údr?ba a dlouhá ?ivotnost
  • Udr?itelná technologie
  • Pro v?echny materiály a v?echny aplikace

úplny program maziv a slu?eb pro ka?dy obráběcí stroj.

O spole?nosti DMG MORI AG

Spole?nost DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT je světovy vedoucí vyrobce obráběcích stroj? a poskytovatel technologickych ?e?ení orientovanych na budoucnost. Ve finan?ním roce 2019 dosáhl DMG MORI tr?by z prodej? asi € 2,7 miliard p?i asi 7200 zaměstnancích. Spole?ně s DMG MORI COMPANY LIMITED – jako "Globální spole?nost ?íslo jedna" – vyrobce obráběcích stroj? dosáhl ve finan?ním roce 2019 tr?by z prodej? asi € 4 miliardy.

K technologiím budoucnosti p?istupuje DMG MORI s dynamikou a excelencí. Její portfolio zahrnuje soustru?nické a frézovací stroje, pokro?ilé ultrazvukové technologie, Lasetec a Aditivní vyrobu, jako? i odpovídající ?e?ení automatizace a digitalizace. Modulární vyrobky umo?ňují rychly, snadny a roz?i?itelny p?ístup k digitální vyrobě a úplnou digitalizaci celého technologického ?etězce – od plánování a p?ípravnych prací p?es vyrobu a? ke sledování a údr?bě. 

Technologická excelence spole?nosti DMG MORI je svázána s hlavními obory “Aerospace”, “Automotive”, “Die & Mold” a “Medical”. Partnersky program “DMG MORI Qualified Products” (DMQP) umo?ňuje spole?nosti DMG MORI nabízet dokonale vyhovující periferní vyrobky z jednoho zdroje. Její slu?by orientované na zákazníka pokryvající cely ?ivotní cyklus obráběcího stroje zahrnují vycvik, opravy, údr?bu a dodávku náhradních díl?. Moderní zákaznicky portál “my DMG MORI” digitalizuje procesy servisu.

Pro "Globální spole?nost ?íslo jedna" pracuje asi 12 000 zaměstnanc?. Jejích 154 prodejních a servisních míst – v?etně 14 vyrobních závod? – zaji??uje celosvětovou p?ítomnost spole?nosti DMG MORI a dodávky více ne? 100 000 zákazník?m ze 42 obor? v 79 zemích.

 

 

O spole?nosti FUCHS 

FUCHS je globální skupina s německymi ko?eny, která vyvíjí, vyrábí a distribuuje maziva a p?íbuzné speciality. FUCHS má více ne? 100 000 zákazník? v?etně spole?ností z následujících obor?: dodavatelé automobilového pr?myslu, OEM, tě?ba a pr?zkum surovin, kovoobrábění, zemědělství a lesnictví, letectví a kosmonautika, vyroba energií, strojírenství, stavebnictví a doprava, jako? i vyroba oceli, ne?eleznych kov? a cementu, ale také podniky potraviná?ského pr?myslu, sklárny, kovárny a slévárny - a mnoho dal?ích. Spole?nost byla zalo?ena v roce 1931 jako rodinny podnik v Mannheimu a dnes zahrnuje 62 provozních spole?ností s témě? 6 000 zaměstnanci v 50 zemích pod st?echou FUCHS PETROLUB SE. FUCHS je největ?í světovy dodavatel mezi nezávislymi vyrobci maziv. 

Dotazy nebo sdělení? Dejte nám vědět!

HOLISTICKá??E?ENí PRO OBRáBěCí STROJE

Max execution time: 240