P?esko?it na obsah

?e?ení od největ?ího světového nezávislého vyrobce maziv

Spole?nost FUCHS je globální skupina s německymi ko?eny, která vytvá?í, vyrábí a prodává maziva a p?idru?ené speciální vyrobky více ne? 85 let, a to prakticky pro v?echny oblasti pou?ití a sektory. Díky zhruba 62 spole?nostem a témě? 5 600 zaměstnanc? po celém světě je FUCHS Group vedoucí nezávisly dodavatel maziv.

Produktovy program spole?nosti FUCHS se skládá z více ne? 10 000 produkt? a souvisejících slu?eb v ?esti klí?ovych kategoriích:

Automobilová maziva

Pr?myslová maziva

? Plastická maziva

Maziva pro zpracování kov?

Maziva ke speciálnímu pou?ití

Slu?by

Spole?nost FUCHS má více ne? 100 000 zákazník?, v?etně spole?ností z následujících obor?: dodavatelé automobilového pr?myslu, OEM, tě?ba a pr?zkum, zpracování kov?, zemědělství a lesnictví, letectví, vyroba elektrické energie, strojírenství, stavebnictví a p?eprava, ale také vyroba oceli, litiny, ne?eleznych, kov? a cementu, dále pak spole?nosti v oboru potraviná?ství, vyroby skla – a mnoho dal?ích.

V těsném kontaktu se svymi zákazníky spole?nost FUCHS vytvá?í komplexní, inovativní a personalizovaná ?e?ení pro nejr?zněj?í typy pou?ití. Jako vyrobce maziv dbá spole?nost FUCHS na dobré vlastnosti a udr?itelnost vyrobk?, bezpe?nost a spolehlivost, efektivitu a úspornost. Slib spole?nosti FUCHS: technologie, která se vyplatí.

Záruka blízkosti zákazník?m

FUCHS v ?eské republice

FUCHS OIL CORPORATION (CZ) spol. s r. o. p?sobí na ?eském trhu maziv ji? témě? 30 let. Z p?vodně malé distribu?ní spole?nosti jsme se stali vyznamnym hrá?em, ktery na ?eském trhu prodává ro?ně více ne? 3 800 tun olej? a plastickych maziv v?etně specialit. Dosahovany obrat p?esáhl 400 mil. CZK (2017). Vyznamnou podporou prodeje je poskytování servisních slu?eb zákazník?m, a? ji? jde o rozbory vzork? maziv s jejich vyhodnocením nebo v poslední době ?iroce po?adovanymi slu?bami v rámci chemického procesního managementu (CPM), které zaji??ujeme stálou servisní ?inností p?ímo ve vyrobních provozech na?ich zákazník?.

 

Rok zalo?ení1991
AdresaTechnická 2539, 251 01  ?í?any, ?eská republika
Náplň ?innostiVyroba, dovoz a prodej automobilovych olej?, pr?myslovych olej? a maziv, kovoobráběcích olej?, antikorozních prost?edk?, pr?myslovych ?isticích prost?edk? a dal?ích produkt?
ManagementIng. Petra Vargová – ?editelka spole?nosti / jednatelka, Ing. Josef Jírovec – obchodní ?editel / prokurista, Ing. Pavel Bro? – technická podpora prodeje AUTOMOTIVE, Ing. Richard Bo? – technická podpora prodeje INDUSTRY, Ing. Martin P?ibyl – vedoucí logistiky, Ing. Ji?í Kejklí?ek – vedoucí CPM projekt?
VlastníkFUCHS PETROLUB SE
Po?et zaměstnanc?35

Kontakt

FUCHS OIL CORPORATION (CZ), spol. s r.o.

Technická 2539, 251 01  ?í?any

?eská republika www.samwalls.com/cz/cs/

Tel: +420 323 637 793

[email protected]

www.samwalls.com/cz/cs/

Firemní prezentace a video

Prezentace spole?nosti

Firemní video najdete zde,
v levém slouci - úplně dole.

Servisní kontakt
+420 323 637 793
Pracovní hodiny:

Po–Pá: 8:30 – 16:30 hodin

骚虎高清影院