P?esko?it na obsah

FUCHS Compliance Management System

Jako globálně podnikající skupina v oboru maziv s aktivitami v mnoha r?znych oblastech podnikání je spole?nost FUCHS PETROLUB neustále vystavena konkurenci. A této konkurenci ?elíme bez jakychkoliv omezení. Pro nás je férová konkurence základem bezúhonnosti a pokroku; dává nám mo?nosti a vyvojové p?íle?itosti na trhu.

?innosti ka?dého zaměstnance spole?nosti FUCHS musí byt vedeny v souladu s platnymi zákony. Management a zaměstnanci jsou, bez vyjimky, vyzyváni, aby v rámci pracovních aktivit dodr?ovali p?íslu?né platné zákony, pokyny a sociální normy, bez ohledu na to, zda jsou nadnárodní nebo lokální. Nezákonné chování p?edstavuje riziko po?kození na?eho dobrého jména. Oslabuje na?i pozici na trhu a m??e vést k ekonomickym ?kodám pro na?i spole?nost.

V roce 2004 spole?nost FUCHS PETROLUB p?edstavila sv?j Eticky kodex, ktery stanovuje kromě jiného zásady spravedlivé soutě?e, transparentnosti a integrity. Corporate Governance a Compliance jsou p?ímo v p?sobnosti p?edstavenstva. Compliance Management System spole?nosti FUCHS PETROLUB zahrnuje pozici ?editele Chief Compliance Officer pro a organizaci Compliance-Organisation, která podporuje a radí na?im zaměstnanc?m po celém světě. Ka?dá národní pobo?ka má osobu zodpovědnou za Compliance.

Eticky kodex, ktery byl pot?etí vydán v roce 2016, a pravidla platná pro vět?inu oblastí Compliance, která kromě jiného zahrnují protikorup?ní a konkuren?ní pravidla, jsou závaznym rámcem ?inností, ktery zaru?uje, ?e se v?ichni chovají v?dy v souladu se zákonem a dodr?ují etické principy. K této iniciativě jsou p?idána informa?ní a ?kolicí opat?ení, konzistentní analyza a sankcionování poru?ení pravidel Compliance, horká linka, pravidelné zprávy Compliance-Reporting a také speciální Compliance-Audit.


FUCHS Compliance Communication

Od 15. zá?í 2014 spustila spole?nost FUCHS PETROLUB internetovy ohla?ovací systém nazvany FUCHS Compliance Communication System. Systém je zalo?en na standardním systémovém ?e?ení poskytovatele slu?eb, Business Keeper AG, ktery plní nejvy??í normy IT bezpe?nosti. U?ivateli umo?ňuje popsat dopodrobna své zji?tění a za?ít dialog s Compliance Officerem. Je-li to po?adováno, m??e u?ivatel z?stat zcela anonymní během celého procesu.

U?ivatelé si mohou byt jistí, ?e FUCHS nemá ?ádny zájem na osobních údajích. K systému ohla?ování nevede ?ádny hyperlink (odkaz) z webové stránky, tak?e není mo?né provádět sledování. Chcete-li získat p?ístup, zkopírujte si ní?e uvedenou internetovou adresu do adresního ?ádku svého webového prohlí?e?e:

https://www.bkms-system.net/FUCHS-Compliance-Communication

Servisní kontakt
+420 323 637 793
Pracovní hodiny:

Po–Pá: 8:30 – 16:30 hodin

骚虎高清影院