P?esko?it na obsah

LUBRICANTS.TECHNOLOGY.PEOPLE.

MAZIVA.TECHNOLOGIE.LIDé.

Tato trojice je v samém srdci na?eho obchodního modelu a tvo?í základ pro ka?dodenní ?innosti po celém světě.

MAZIVA.

100% zamě?ení

FUCHS se 100% zamě?uje na maziva a p?idru?ené speciální produkty a dělá to ji? více ne? 80 let. Máme více ne? 10 000 produkt? a nabízíme svym zákazník?m úplny sortiment maziv, která splňují p?ísné národní i mezinárodní normy. Produktové portfolio je rozděleno do klí?ovych kategorií automobilovych a pr?myslovych maziv, plastickych maziv kapalin pro zpracování kov? a maziv pro speciální pou?ití. Portfolio je doplněno komplexní ?adou technickych a procesních slu?eb.

TECHNOLOGIE.

Komplexní ?e?ení

Technologicky pokro?ilá, procesně orientovaná a komplexní ?e?ení maziv jsou st?edobodem úspěchu spole?nosti FUCHS. Na?e celosvětová sí? expert? ?e?í po?adavky zákazník? na globální úrovni tím, ?e rychle a efektivně spojuje r?zná pole odbornosti. Zhruba jeden z deseti zaměstnanc? pracuje ve vyzkumu a vyvoji. Spole?nost má aktuálně více ne? 600 probíhajících vyzkumnych a vyvojovych projekt?, které mají za cíl poskytnout optimální odpovědi na po?adavky na?ich zákazník?. To nám umo?ňuje obhájit na?e technologické v?dcovství v d?le?itych obchodních segmentech. Není to jen otázka efektivity nebo bezpe?nosti a spolehlivosti, ale také udr?itelnosti maziv – od jejich vyroby a? po likvidaci.

LIDé.

Osobní zapojení

O spokojenost na?ich zákazník? na celém světě se stará asi 5000 vysoce kvalifikovanych a specializovanych zaměstnanc?. Globální tym FUCHS se pova?uje za dob?e sehranou jednotku, která s vysokym osobním nasazením pokra?uje v úspě?ích rok co rok. Intenzivní dialog s na?imi zákazníky a obchodními partnery, a vzájemná d?věra nám umo?ňují v?dy najít optimální ?e?ení maziva ?ité na míru individuálních po?adavku na?ich zákazník?.

Na?e strategie - FUCHS2025

A? jde o po?adavky globálních zákazník? nebo nové obchodní modely, které umo?ňuje pokro?ilá digitalizace nebo megatrendy, jako je p?echod k elektrickym vozidl?m a autonomní mobilitě, FUCHS v tomto dynamickém světě stojí p?ed novymi vyzvami.


Novymi my?lenkami k??e?ení budoucích vyzev

Nová ?e?ení vy?adují nové zp?soby fungování. A nové zp?soby fungování vy?adují novy p?ístup a nové, svě?í zp?soby uva?ování.


Klí?ové prvky

Tyto vyzvy chceme vyu?ít jako p?íle?itost. Proto na ně reagujeme novymi my?lenkami – to je p?ístup, ktery smysluplnym zp?sobem dává do souladu strategii, strukturu a kulturu.


Vize – Byt první volbou

"Chceme stavět na na?ich silnych stránkách a globálně vyrovnat na?i organizaci tak, aby se na?e vize stala skute?ností: 'Being First Choice.'"

Stefan Fuchs, CEO FUCHS Group


Strategické pilí?e

Základ na?í strategie tvo?í ?est strategickych pilí??. Jsou to v?d?í principy na?ich strategickych akcí k dosa?ení na?í vize FUCHS20205.
Globální síla

Strategické cíle:

 • Vyu?ít segmentaci trhu jako základnu pro rozvoj strategického a globálního obchodu, dosáhnout lep?í penetrace trhu
   
 • Vyr?st nad pr?měr skupiny v oblasti Asia-Pacific a Ameriky, dosáhnout lep?í rovnováhy mezi v?emi t?emi oblastmi světa v roce 2025
   
 • Dále kultivovat profil zna?ky, posilovat hodnotu a p?ita?livost zna?ky


Zamě?ení na zákazníka & trh

Strategické cíle:

 • Dosáhnout maximální blízkosti zákazníka, dále vyu?ívat p?íle?itostí prodeje dal?ích vyrobk?, stát se pro na?e zákazníky dodavatelem celého sortimentu
 • Rozvíjet do roku 2025 portfolio globálních slu?eb, p?ejít z p?ístupu ?ízeného vyrobky na p?ístup ?ízeny ?e?ením
 • Zvět?ovat tr?ní podíly, abychom byli mezi lídry v segmentech, na které se zamě?íme
 • Systematicky zavádět nové obchodní modely ve světě mazání


Technologicky v?dce

Strategické cíle:

 • Zvy?it na?i inova?ní sílu ve V+V a dále. Do roku 2025 byt technologickym lídrem v segmentech, na které se zamě?íme

 • Zaváděním digitálních ?e?ení a platforem inovovat vyrobky a provozní vykonnost tak, aby na?i zákazníci byli s námi více propojeni i mimo maziva

 • Do roku 2025 p?ivést v?echna t?i V+V centra v ?íně, USA a v Německu na stejnou úroveň odbornych znalostí


Provozní dokonalost

Strategické cíle:

 • Posílit na?i globální vyrobní a distribu?ní sí?, aby do roku 2025 vznikly soběsta?né hlavní zásobovací a technologické uzly v oblastech Azie-Pacifik, EMEA a obě Ameriky
 • Dále standardizovat vyrobní a dodavatelské postupy, prost?edky a vystupy kv?li dosa?ení efektivněj?ího zásobovacího ?etězce
 • Rozvíjet transparentnost dat na základě dal?í globalizace struktur a harmonizace systém?


Lidé & Organizace

Strategické cíle:

 • Byt vyhledávanym zaměstnavatelem pro sou?asné a budoucí zaměstnance

 • Dále zlep?ovat pracovní prost?edí a globální spolupráci 

 • Posilovat globální získávání a udr?ení talent?, zlep?ovat na?e programy vyvoje, modely kompetence a plánování nástupnictví

 • Podporovat internacionalizaci subjekt?, vzdálené v?dcovství, mezinárodní rotaci zaměstnání 


Udr?itelnost

Strategické cíle:

 • Ekonomická udr?itelnost
  • Vytvo?it udr?itelny r?st vynos? na 15% EBIT mar?e s odpovídajícím vzr?stem na?í p?idané hodnoty FUCHS 
 • Ekologická udr?itelnost
  • CO2-neutrální vyroba (“gate-to-gate”) od roku 2020 a uhlíkově neutrální vyrobky (“cradle-to-gate”) do roku 2025. Podporovat dal?í projekty ekologické udr?itelnosti

 • Spole?enská udr?itelnost
  • Nadále propagovat projekty Corporate Social Responsibility


Hesla

Udr?itelny r?st p?íjm? s provozní dokonalostí p?i mar?i 15% EBIT a odpovídajícím r?stu FVA

Lep?í penetrace trhu prost?ednictvím segmentace trhu

Do roku 2025 technologické v?dcovství v segmentech, na které se zamě?íme

Nadpr?měrny r?st v oblastech Asia-Pacifik & severní a ji?ní Amerika

Byt vyhledávanym zaměstnavatelem pro sou?asné i budoucí zaměstnance

CO2-neutralita ve vyrobě “gate-to-gate” od roku 2020 a CO2-neutrální vyrobky “cradle-to-gate” do roku 2025

Servisní kontakt
+420 323 637 793
Pracovní hodiny:

Po–Pá: 8:30 – 16:30 hodin

骚虎高清影院