P?esko?it na obsah

Konáme spole?ně

V roce 2012 bylo vytvo?eno Prohlá?ení o misi spole?nosti FUCHS s cílem poskytovat zaměstnanc?m po celém světě orientaci p?i ka?dodenních ?innostech. Model spo?ívá na t?ech pilí?ích, které nadále charakterizují sou?asny úspěch spole?nosti FUCHS:

 • MAZIVA. FUCHS se zamě?uje na maziva a nabízí ?e?ení pro v?echny po?adavky a oblasti pou?ití ve světě maziv.
 • TECHNOLOGIE. Spole?nost FUCHS je technologickym lídrem ve strategicky d?le?itych oblastech pou?ití a je svymi zákazníky uznávána jako technologicky partner ?íslo jedna. FUCHS nezamě?uje jen na vlastní maziva, ale nabízí komplexní p?ístup zamě?eny, na procesy svych zákazník?.
 • LIDé. Sou?ástí strategického úspěchu spole?nosti FUCHS je firemní kultura spojená s loajální a motivovanou pracovní silou. Na?i zaměstnanci jsou základem úspěchu.

Spole?ně popisují nejen ná? obchodní model, ale také chování celé spole?nosti.


Pět hodnot uvedenych v prohlá?ení o misi

 • D?věra je základem pro pochopení.
 • Zákazník?m dodáváme ?pi?kové technologie a prvot?ídní slu?by.
 • Identifikovat a vytvá?et p?idanou hodnotu zna?ky FUCHS.
 • Poskytovat prostor pro inovace a prozkoumávat nové cesty.
 • Jednat s podnikavym duchem.
 • Delegovat kompetence zaměstnanc?m s odpovědností.
 • Uvědomujeme si svou odpovědnost v??i lidem zapojenym do na?eho podnikání, spole?nosti a ?ivotnímu prost?edí.
 • Prokazovat ocenění a uznání.
 • Jednat spravedlivě s partnery a zaměstnanci.
 • Podporovat kulturu otev?ené diskuze.
 • Na?e ?iny jsou v souladu s na?imi vyroky.
 • Byt technologickym lídrem.
 • Udr?ovat konzistentní záznamy o podnikání.
 • Jednat vnímavym a pr?hlednym zp?sobem.
 • Vě?íme ve vysokou úroveň etiky a dodr?ujeme ná? Eticky kodex.
Servisní kontakt
+420 323 637 793
Pracovní hodiny:

Po–Pá: 8:30 – 16:30 hodin

骚虎高清影院