P?esko?it na obsah

Pr?myslová maziva

A? se jedná o vyrobu nebo p?enos energie, redukci nebo p?enos hnací síly, vyrobu chladu nebo stla?ování vzduchu, pou?ití v obráběcích strojích nebo v mnoha dal?ích oblastech vyroby, pr?myslová maziva v?dy hrají klí?ovou roli. Mnoho proces? funguje bez problém? pouze s mazivy speciálně vyvinutymi pro dany ú?el. Zde je nutné brát zvlá?tní z?etel na bezpe?nost, strojní za?ízení, procesy a systémy. Pr?myslová maziva FUCHS mohou zásadně p?ispívat ke zlep?ení produktivity a ú?innosti, také sni?ovat spot?ebu energie, nap?íklad v hydraulickych systémech, p?evodovkách a mnoha dal?ích aplikacích.
Dále platí, ?e rychle biologicky odbouratelná maziva zna?ky FUCHS p?edstavují reálnou alternativu k maziv?m na bázi ropnych uhlovodík?.

Servisní kontakt
+420 323 637 793
Pracovní hodiny:

Po–Pá: 8:30 – 16:30 hodin

骚虎高清影院