P?esko?it na obsah

Plastická maziva

Plastická maziva jsou konzistentní maziva vyrobená ze základového oleje a speciálně vybraného zpevňovadla. Za ú?elem zvy?ení ur?itych vlastností se do plastickych maziv p?idávají aditiva (p?ísady). Plastická maziva jsou konstruk?ní prvky, zejména p?i pou?ití jako dlouhodobych maziv pro mazání po celou dobu ?ivotnosti. Vyvá?ená a komplexní produktová ?ada plastickych maziv FUCHS nabízí ideální technické a ekonomické ?e?ení pro největ?í po?et typ? pou?ití plastickych maziv.

Max execution time: 240