P?esko?it na obsah

Maziva pro zpracování kov?

Dnes jsou na moderní chladicí mazací kapaliny nebo maziva pro tvá?ení kov? kladeny nejr?zněj?í nároky. Produkty pro zpracování kov? musí byt vykonné, efektivní, ekonomické a nesmí obsahovat slo?ky ?kodlivé pro zdraví a ?ivotní prost?edí. V procesních operacích, které následují po opracování kov?, hrají individuální ?isticí roztoky a procesně kompatibilní a spolehlivé prost?edky ochrany p?ed korozí zásadní roli, pokud jde o spolehlivost vyroby a kvalitu produktu. Spole?nost FUCHS má nejen dokonalou ?adu vysoce efektivních maziv, ale má také znalosti o procesech, které jsou pot?ebné k ideálnímu splnění po?adavk? v oblasti zpracování kov?.

Max execution time: 240