P?esko?it na obsah

Celosvětově unikátní technologie XTL?

Motorové oleje pro moderní osobní vozidla, které splňují po?adavky vyrobc? motor?, ji? nyní nabízejí vysoky vykon. Nicméně teplotní zatí?ení olej?, kterému jsou oleje vystaveny, se zásadně zvy?ují, nap?íklad kv?li efekt?m zmen?ování objem? motor?. Klimatické podmínky, p?i kterych musí motory spolehlivě pracovat, jsou také ?ím dál ?astěji extrémní. K tomu se p?idají nové, energeticky úsporné technologie, nap?íklad systémy start/stop, které mají speciální nároky na startovací vlastnosti a mazací spolehlivost motorového oleje. Zátě?e, kterym jsou motorové oleje skrze svou dobu ?ivotnosti uvedenou vyrobcem vystaveny, neustále zásadně rostou. Proto je je?tě více d?le?ité, aby se olej dostal na své místo co nejrychleji.

To je dobry d?vod pro spole?nost FUCHS, ?elního specialistu na první plnění v německém automobilovém pr?myslu, aby vytvo?ila novy motorovy olej s technologií, která nabídne p?ídavné, dlouhodoběj?í stabilní energetické rezervy. Klí?ovou technologickou vyhodou nového základu olejové technologie je optimalizované viskózně-tepelné chování. P?i porovnání s konven?ními základními oleji nová technologie XTL? p?edstavuje obzvlá?? vysoky index viskozity.

To znamená, ?e viskozita je daleko méně závislá na teplotě a nabízí dokonaly vykon jak za velmi vysokych, tak za velmi nízkych teplotních provozních podmínek.

Vykon byl vyzkou?en v sérii mnoha podrobnych test?. Nap?íklad bě?ny motorovy olej s aktuální technologií SAE 5W-30 byl porovnán s motorovym olejem stejné viskozity, ov?em na základě technologie XTL?, ve studené komo?e p?i teplotě -27 °C, aby se otestovalo jeho chování p?i startu. Zkou?ky potvrdily zásadní vyhody technologie XTL? oproti bě?nym motorovym olej?m SAE 5W-30:

  • Lep?í chování p?i startu: a? o 55 % rychlej?í ?as mazání a a? o 35 % rychlej?í ?as startu.
  • Ni??í spot?eba paliva: a? 1,7% dal?í sní?ení ve spot?ebě paliva
  • Ni??í spot?eba oleje: a? o 18% ni??í spot?eba oleje
  • Lep?í stabilita stárnutí, sní?ené opot?ebení: o 38 % ni??í zvy?ení viskozity, co? nabízí lep?í vykon a provozní spolehlivost skrze intervaly vyměny oleje
  • Lep?í ochrana s E10: etanolová slo?ka v novém palivu E10 doká?e kv?li oxidaci tvo?it kyseliny, co? m??e poté vést ke korozi a opot?ebení; s jejich dobrou schopností neutralizace a oxida?ní stabilitou jsou motorové oleje XTL? ideálně vybaveny zvládat tyto a dal?í nároky na ochranu motoru

Nejlep?í prémiové motorové oleje TITAN GT1 EVO SAE 0W-20, TITAN GT1 PRO V SAE 0W-20, TITAN GT1 SAE 0W-20, GT1 PRO FLEX SAE 5W-30, GT1 PRO C-3 SAE 5W-30, TITAN GT1 SAE 5W-40, TITAN GT1 LL-12 FE SAE 0W-30 a TITAN GT1 PRO B-Tec SAE 5W-30 v?echny vyu?ívají technologii XTL? a byly ji? schváleny známymi vyrobci motor?.

*Oleje s nízkym indexem viskozity prokazují více zjevnou teplotní změnu ve viskozitě ne? ty s vysokym indexem

Servisní kontakt
+420 323 637 793
Pracovní hodiny:

Po–Pá: 8:30 – 16:30 hodin

骚虎高清影院