P?esko?it na obsah

Politika Cookies

Nastavení Cookies

 

 

 

Informace o cookies

Co jsou to cookies?

Cookies jsou malé soubory, které posíláme a vkládáme do va?eho p?ístroje, kdy? nav?tívíte na?i webovou stránku. Ur?ité funkce na na?í webové stránce nelze zajistit bez pou?ití technicky povinnych cookies. Jiné cookies nám v?ak umo?ňují provádět ?adu analyz. Cookies mohou nap?íklad poznat prohlí?e?, ktery pou?íváte, kdy? opakovaně nav?tívíte na?i webovou stránku, a p?ená?et k nám r?zné informace. Mimo jiné nám cookies umo?ňují, aby na?e webová stránka k vám byla u?ivatelsky p?átel?těj?í a efektivněj?í, nap?íklad sledováním va?eho vyu?ívání na?í webové stránky a ur?ením va?eho p?ednostního nastavení (nap?. nastavení země a jazyka). Pokud t?etí strany zpracovávají informace pomocí cookies, shroma??ují tyto informace p?ímo va?ím prohlí?e?em. Cookies ne?kodí va?emu p?ístroji. Nespou?tějí ?ádné programy a neobsahují viry.

First-party cookies

Takzvané First-party cookies nastavujeme my, FUCHS OIL CORPORATION (CZ).

Cookies t?etí strany (Third-party cookies)

Cookies t?etí strany jsou textové datové záznamy, které se ukládají ve va?em prohlí?e?i (ve va?em p?ístroji), kdy? nav?tívíte nějakou webovou stránku. Nejsou vyu?ívány operátorem webové stránky, ale t?etí stranou. Na rozdíl od cookies první strany (tedy nás), mohou byt pou?ívány poskytovatelem cookies t?etí strany. Cookies t?etí strany umo?ňují ur?it po?et prohlédnutí stránky, trvání náv?těvy webové stránky nebo ur?it prohlí?ené stránky.

Právní základ pro pou?ití cookies

Právním základem pro zpracování technicky povinnych cookies je ná? oprávněny zájem o zpracování osobních údaj? v souladu s ?lánkem 6(1f) GDPR. Osobní údaje budou odstraněny, jakmile ji? nebudou pro tento ú?el nezbytné, zvlá?tě pokud jsou cookies neplatné. Vá? souhlas po?adujeme k pou?ití nepovinnych cookies nebo cookies t?etí strany. Pokud nám dáte vá? souhlas k pou?ití cookies na základě oznámení (“cookie banner”), které uvádíme na webové stránce, legalita pou?ití se navíc ?ídí ?lánkem 6(1a) GDPR. Jakmile data p?enesená k nám pomocí cookies ji? nejsou po?adovaná pro vy?e popsané ú?ely, jsou vymazána. K jakémukoliv dal?ímu ukládání m??e dojít jen v jednotlivych p?ípadech, pokud je to stanoveno zákonem.

Konfigurace nastavení va?eho prohlí?e?e

Nastavení cookies m??ete ?ídit pomocí ní?e popsanych nastavení nebo konfigurováním nastavení va?eho prohlí?e?e. Vět?ina prohlí?e?? je p?edem nastavená na souhlas s cookies, ale va?e nastavení m??ete změnit a blokovat některá, nebo pokud tomu dáváte p?ednost, v?echna cookies. Nastavením va?eho prohlí?e?e také m??ete vymazat cookies, ji? ulo?ená ve va?em prohlí?e?i, nebo nahlí?et na dobu ulo?ení. Vá? prohlí?e? m??ete také nastavit tak, ?e jste p?ed ulo?ením cookies informováni. Proto?e r?zné prohlí?e?e se mohou li?it podmínkami nabízenych funkcí, pou?ijte pro konfiguraci mo?ností va?eho prohlí?e?e jeho menu Nápověda. Pokud chcete mít úplny p?ehled o v?ech p?ípadech p?ístupu t?etí strany do va?eho webového prohlí?e?e, doporu?ujeme vám instalovat speciálně vyvinuty plug-in.

Odmítnutí cookies

Pokud odmítnete cookies, pro která vy?adujeme vá? souhlas, bude toto nastavení pou?ito pro budoucnost. Pov?imněte si, ?e kdy? vypnete cookies nastavením prohlí?e?e nebo p?ímo na na?í webové stránce, nemusíte pak mít mo?nost pou?ívat v?echny vlastnosti a funkce dostupné na na?í webové stránce. Pokud chcete vymazat cookies t?etí strany, m??ete to provést pro va?e p?ede?lá sezení pouze nastavením va?eho prohlí?e?e.

Povinné cookies zaji??ují, ?e webová stránka funguje správně.

 

NázevPoskytovatelú?elDoba ulo?ení

fuchs_group_agreement

Fuchs.com

Ukládá stav u?ivatelského souhlasu pro cookies v aktuální doméně.

6 měsíc?

fuchs_group_analytics

Fuchs.com

Ukládá stav u?ivatelského souhlasu pro cookies v aktuální doméně.

6 měsíc?

COOKIES T?ETí-STRANY (STATISTIKA/MARKETING)

Cookies pro marketingové ú?ely jsou poskytovány t?etími stranami a vlo?eny na webovou stránku FUCHS. Jsou pou?ívány pro shroma??ování informací pro propagaci, webové statistiky a u?ivatelsky definovany obsah.

Ní?e je p?ehled v?ech pou?itych cookies.

Poskytovatel

Název

ú?el

Doba ulo?ení
GOOGLE ANALYTICS

_ga

Registruje jedine?né ID pou?ité pro vytvo?ení statistickych dat o tom, jak náv?těvníci pou?ívají webovou stránku.

24 měsíc?

_gid

Registruje jedine?né ID pou?ité pro vytvo?ení statistickych dat o tom, jak náv?těvníci pou?ívají webovou stránku.

24 hodin

 

_gat

Pou?ívá Google Analytics pro omezení rychlosti po?adavk?.

1 minuta

 

Ní?e uvedená ?ást poskytuje některé informace o poskytovatelích t?etí strany, kte?í mohou cookies nastavit.

 

Google Analytics

Tato webová stránka pou?ívá Google Analytics, webová analytická slu?ba poskytovaná spole?ností Google LLC, CA 94043, USA (“Google”). Google Analytics pou?ívá “cookies”, co? jsou textové soubory, které se ukládají ve va?em po?íta?i a umo?ňují analyzy va?eho pou?ívání webovych stránek. Informace o va?em pou?ívání této webové stránky, které vytvá?ejí cookies, se normálně p?ená?ejí na server Google v USA, kde jsou ukládány.

Je-li na webové stránce umo?něna anonymizace IP, je va?e IP adresa Googlem ve ?lenskych státech EU nebo v dal?ích ?lenskych státech EEA zkrácena. Jen ve vyjime?nych p?ípadech je celá IP adresa p?ená?ena na server Google v USA a zkrácena tam. Anonymizace IP je na této webové stránce umo?něna. Jménem operátora této webové stránky pou?ívá Google tuto informaci k vyhodnocení va?eho u?ití webové stránky, sestavení zpráv o aktivitách webové stránky a zaji??uje doplňkové slu?by operátorovi této webové stránky, které se tykají pou?ití této webové stránky a internetu. Sou?ástí těchto ú?el? je také ná? legitimní zájem o zpracování dat. Právním základem pro toto pou?ití Google Analytics je § 15 Abs. 3 TMG a ?lánek 6(1f) GDPR. Data, námi odeslaná a p?ipojená do cookies, u?ivatelské ID nebo reklamní ID, jsou automaticky vymazána po 14 měsících. Data, jejich? doba ulo?ení byla dosa?ena, jsou automaticky vymazána jednou za měsíc.

IP adresa, p?ená?ená prohlí?e?em u?ivatele jako ?ást Google Analytics, není spojena s ?ádnymi dal?ími daty Google.

Pou?ití cookies m??ete odmítnout nastavením uvedenym vy?e nebo odpovídajícím nastavením ve va?em prohlí?e?i; av?ak kdy? to provedete, m??e byt nemo?né plně vyu?ít tuto webovou stránku.

Dal?í informace o tom, jak Google pou?ívá data pro propaga?ní ú?ely najdete na těchto webovych stránkách Googlu: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ (“Jak Google pou?ívá informace z webovych stránek nebo aplikací, které pou?ívají na?e slu?by”); https://www.google.com/policies/technologies/ads (“Jak Google pou?ívá cookies p?i propagaci”); a https://www.google.com/ads/preferences/ (“Ur?ete, které reklamy vám Google uká?e”).

PROPOJENí S YOUTUBE

Pro vlo?ená videa pou?ívá FUCHS OIL CORPORATION (CZ) aplikaci YouTube, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“YouTube”). Videa byla vlo?ena v re?imu  roz?í?ené ochrany dat (extended data protection mode). Av?ak, podobně jako vět?ina webovych stránek, také YouTube pou?ívá cookies pro shroma??ování informací o náv?těvnících jeho webové stránky. YouTube je pou?ívá pro statistiky o videu, p?edcházení podvod? a zlep?ení u?ivatelské p?ívětivosti. Vysledkem je také vytvo?ené propojení se sítí Google DoubleClick. Kdy? p?ehráváte video, m??e to zapnout dal?í operace zpracování dat. Na to nemáme ?ádny vliv.

Informace o tom, pro? a jak YouTube (Google) zpracovává va?e osobní údaje a také jaká jsou va?e práva a mo?nosti pro ochranu va?eho soukromí jsou zde: https://policies.google.com/privacy.
Servisní kontakt
+420 323 637 793
Pracovní hodiny:

Po–Pá: 8:30 – 16:30 hodin

骚虎高清影院