P?esko?it na obsah

Prohlá?ení o ochraně osobních údaj?

Vítejte u FUCHS  OIL CORPORATION (CZ) spol. s r.o.

Velmi nás tě?í, ?e jste nav?tívili na?e webovou stránku a děkujeme za vá? zájem o na?i spole?nost, produkty a webové stránky. Ochrana údaj? a zabezpe?ení údaj? p?i vstupu na na?e webové stránky jsou pro nás mimo?ádně d?le?ité. Proto bychom vás p?i této p?íle?itosti chtěli informovat o va?ich osobních údajích, které zaznamenáváme p?i va?í náv?těvě na?ich webovych stránek a o ú?elech, pro které se pou?ívají. Vezměte proto laskavě na vědomí následující informace.

Jeliko? změny zákona nebo na?ich interních postup? si mohou vy?ádat změny tohoto prohlá?ení o ochraně osobních údaj?, chtěli bychom vás po?ádat, abyste si toto prohlá?ení o ochraně osobních údaj? pravidelně pro?ítali. Prohlá?ení o ochraně osobních údaj? lze kdykoli prohlí?et, ulo?it nebo vytisknout kliknutím na volbu ?Prohlá?ení o ochraně osobních údaj?“.

§1 Správce a rozsah p?sobnosti

Správcem, ve smyslu Obecného na?ízení o ochraně osobních údaj? (dále jen GDPR) a dal?ích vnitrostátních zákon? ?lenskych stát? o ochraně osobních údaj?, jako? i dal?í legislativy ohledně ochrany osobních údaj?, je:

FUCHS OIL CORPORATION (CZ) spol. s r.o.

?ernokostelecká 2539

251 01  ?í?any

Tel: +420  323 637 793

Fax: +420 323 637 990

Email: [email protected]fuchs.com

Website: http://www.samwalls.com/cz

 

P?edsednictvo

Ing. Petra Vargová  (jednatelka)

Ing. Josef Jírovec (prokurista)

Toto prohlá?ení o ochraně osobních údaj? se vztahuje na stránky uve?ejněné na internetu spole?ností FUCHS OIL CORPORATION (CZ) spol. s r.o., které jsou k nahlédnutí na doméně www.fuchs-oil.cz i na díl?ích doménách (dále jen jako ?na?e webové stránky“).

 

§2 Inspektor ochrany osobních údaj?

Externím inspektorem pro ochranu údaj? je:

Tomá? Bar?ík, MBA
konzultant a pově?enec pro ochranu osobních údaj? dle na?ízení EU (DPO)

certifika?ní autorita Tayllorcox, PCE ATO 2018022311

Polská 60, 120 00 Praha 2, ?eská rebublika I?: 71015477, DI?: CZ780916381

mobil: +420 604 726 996

e-mail: [email protected]

 

§3 Zásady zpracovávání osobních údaj?

Osobní údaje jsou definovány jako v?echny informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. To nap?íklad zahrnuje informace jako va?e jméno, věk, adresa, telefonní ?íslo, datum narození, emailová adresa, IP adresa nebo va?e u?ivatelské chování. Informace, které nám neumo?ňují (nebo umo?ňují pouze s neúměrnym mno?stvím úsilí) spojit údaje s vámi jako s osobou – nap?. prost?ednictvím anonymizování informací – nejsou pokládány za osobní údaje. Zpracovávání osobních údaj? (nap?. shroma??ování, zp?ístupňování, u?ívání, ukládání nebo p?ená?ení osobních údaj?) musí mít v?dy oporu v zákoně, nebo je nutné získat vá? souhlas. Zpracovany osobní údaj je vymazán, jakmile byl splněn ú?el zpracovávání a není nutné dodr?et ?ádné zákonné povinnosti ohledně vedení záznam?.

Dále naleznete informaci o specifickych procesech, rozsahu a ú?elu zpracovávání údaj?, právním základě pro zpracovávání a délce doby, po kterou budou údaje ulo?ené pro takové p?ípady, kdy zpracováváme va?e osobní údaje, abychom vám mohli poskytnout ur?ité slu?by.

 

§4 Jednotlivé procesy zahrnující zpracovávání osobních údaj?

1. Poskytnutí a pou?ívání webové stránky

a. typ a rozsah zpracovávání údaj?

Kdy? vstoupíte na na?e webové stránky a pou?íváte je, shroma??ujeme údaje, které vá? prohlí?e? automaticky p?ená?í na ná? server. Tyto údaje jsou do?asně uchovávány v tak zvaném logovém souboru.

Kdy? pou?íváte na?e webové stránky, shroma??ujeme následující údaje, které pot?ebujeme z technickych d?vod?, abychom vám mohli ukázat na?i webovou stránku a zajistili její stabilitu a bezpe?nost; a které jsou také analyzovány pouze pro statistické ú?ely:

 • IP adresa zdrojového po?íta?e
 • Datum a ?as p?ístupu
 • Název a URL zp?ístupněného souboru
 • Webová stránka zjednodu?ující p?ístup (indikující URL)
 • Ovlada? nav?tívenych díl?ích domén
 • Pou?ívany prohlí?e? a p?ípadně opera?ní systém va?eho po?íta?e a název poskytovatele va?eho p?ístupu
 • P?ístupovy stav (kód stavu http)

b. Právní základ

Právní základ pro zpracovávání údaj? uvedenych shora stanoví ?l.6, odst.1, písm. f) GDPR. Zpracování shora uvedenych údaj? je vy?adováno pro poskytnutí webové stránky, a tudí? je nezbytné pro ú?ely oprávněnych zájm? na?í spole?nosti.

c. Doba ulo?ení údaj?

Logové soubory vytvo?ené ve spojení s u?íváním na?í webové stránky budou uchovány po dobu 14 dn? a následně vymazány. Shroma??ování údaj? a jejich uchovávání v logovych souborech je vy?adováno pro provoz internetovych stránek a pro zaji?tění stability a kvality této slu?by. Vět?í a/nebo del?í ulo?ení údaj? se m??e uplatnit v individuálních p?ípadech, pokud je to stanoveno zákonem.

 

§5 Sdílení údaj? s t?etími stranami

Va?e osobní údaje sdílíme s t?etími stranami pouze pokud:

 • Jste nám k tomu poskytli své vyslovné povolení, v souladu s ?l. 6, odst. 1, písm. a) GDPR
 • V souladu s ?l. 6, odst. 1, písm. c) GDPR je to zákonnou povinností
 • Je to právně p?ípustné a v souladu s ?l. 6 odst. 1, písm. b) GDPR a nezbytné pro provádění smlouvy s vámi
 • V souladu s ?l. 6, odst. 1, písm. f) GDPR sdílení va?ich údaj? je nezbytné pro zaji?tění oprávněného zájmu spole?nosti na straně FUCHS OIL CORPORATION (CZ) spol.s r.o a není d?vod p?edpokládat, ?e máte primární právo nenechat své údaje sdílet se t?etí stranou, které je hodno ochrany
 • V souladu s ?l. 6, odst. 1, písm. f) GDPR sdílení va?ich osobních údaj? je nezbytné pro uplatnění, vykon nebo obhajobu právního nároku a nejsou d?vody p?edpokládat, ?e máte primární právo nenechat své údaje sdílet s t?etí stranou, které je hodno ochrany

 

§6 U?ívání cookies

Podrobné informace o pou?ívání cookies na na?í webové stránce najdete na ZDE [odkaz na Cookie Policy]

 

§7 P?ídavné moduly plug-in

 1. Facebook a LinkedIn

Na?e webové stránky obsahují sociální moduly plug-in pro sociální sítě ?Facebook“ (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, USA) a ?LinkedIn“ (LinkedIn Headquarters 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043). Je mo?né, ?e osobní údaje o náv?těvnících webovych stránek mohou byt shroma??ovány prost?ednictví těchto modul? plug-in a p?ená?eny a propojeny s p?íslu?nou slu?bou.

FUCHS OIL CORPORATION (CZ) spol.s r.osám o sobě neshroma??uje jakékoli osobní údaje prost?ednictvím sociálních modul? plug-in nebo jejich u?ívání. Pro ochranu údaj? p?ená?enych poskytovateli slu?eb v USA bez vědomí u?ivatele jsme na na?ich webovych stránkách nasadili takzvané ?e?ení Shariff. To zp?sobí provázání sociálních modul? plug-in ?istě jako grafiky na webové stránce. Grafiky obsahují odkaz na webové stránky p?íslu?ného poskytovatele modulu plug-in. Pokud kliknete na některou z grafik, jste pouze  p?edáni do slu?by poskytovatele. Toto ?e?ení zaji??uje, kdy? nav?tívíte na?e webové stránky, nejsou osobní údaje automaticky p?edávány poskytovatel?m p?íslu?ného sociálního modulu plug-in. Pokud kliknete na jednu z grafik sociálního modulu plug-in, mohou byt údaje p?ená?eny a ukládány p?íslu?nymi poskytovateli. Pokud nekliknete na jednu z grafik, nedojde k p?enosu ?ádnych údaj? mezi vámi a poskytovatelem p?íslu?ného sociálního modulu plug-in. Dal?í informace o ?e?ení Shariff m??ete najít na těchto webovych stránkách: https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Jakmile jste klikli na sociální modul plug-in, p?íslu?ny poskytovatel obdr?í informaci, ?e jste nav?tívili p?íslu?nou stránku na?ich webovych stránek. Upozorňujeme, ?e nemusíte mít u?ivatelsky ú?et pro p?edmětnou slu?bu, ani u? nemusíte byt p?ihlá?eny, aby k tomu do?lo. Ale pokud byste měli u?ivatelsky ú?et u p?edmětného poskytovatele slu?eb a u? jste p?ihlá?eni, kdy? nav?tívíte na?e webové stránky, údaje shromá?děné sociálním modulem plug-in se p?ímo napojí na vá? ú?et. Pokud nechcete, aby byly údaje propojeny s va?ím profilem u poskytovatele slu?eb, musíte se odhlásit z va?eho u?ivatelského ú?tu p?edtím, ne? kliknete na sociální modul  plug-in.

Upozorňujeme, ?e FUCHS OIL CORPORATION (CZ) spol.s r.o nemá vliv na to, zda a v jakém rozsahu p?íslu?ní poskytovatelé slu?eb shroma??ují osobní údaje. Neznáme rozsah, ú?el nebo dobu ulo?ení shromá?děnych údaj?. Chtěli bychom v?ak zd?raznit, ?e se musí p?edpokládat, ?e p?inejmen?ím IP adresa a informace tykající se za?ízení budou sociálními moduly  plug-in shroma??ovány a vyu?ívány. Je také mo?né, ?e doty?ní poskytovatelé slu?eb nasadí cookies.

Pro?těte si prosím upozornění na ochranu údaj? p?ímo na webovych stránkách p?edmětnych slu?eb pro zji?tění rozsahu a ú?elu shroma??ování údaj? u aktivit ka?dé slu?by, i toho, jak jsou va?e údaje dále zpracovávány a vyu?ívány. Najdete tam také informace o va?ich p?íslu?nych právech na ochranu osobních údaj? a o mo?nostech nastavení pro ochranu va?eho soukromí.

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA

LinkedIn Inc., LinkedIn Headquarters 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE

 

2. XING

Na na?í webové stránce je pou?íváno tla?ítko pro sí? ?XING“. Kdy? kliknete na toto tla?ítko, vznikne rychlé propojení va?eho vyhledáva?e na servery XING AG (dále jen: XING), které poskytují funkce ?XING button“. XING neukládá ?adné va?e osobní údaje v d?sledku va?eho p?ístupu na webovou stránku. Zejména XING neukládá jakékoli IP adresy. Také neprobíhá ?ádná analyza va?eho u?ivatelského chování prost?ednictvím nasazení cookies ve spojení s tla?ítkem ?XING share button”. Aktuální informace o ochraně osobních údaj? ohledně funkce ?XING share button“, jako? dal?í informace najdete na těchto webovych stránkách:

https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

a www.xing.com/privacy

V sou?asnosti nemusí byt vhodné záruky pro p?enos údaj? do USA. Pro ochranu osobních údaj? existují omezení vyplyvající ze skute?nosti, ?e podle zákona USA mají bezpe?nostní ú?ady mo?nost p?istupovat k údaj?m p?ená?enym z EU do USA a v naprosto nezbytném rozsahu je bez omezení pou?ívat. Jako osoba, které se to tyká, i kdy? nejste ob?an USA, nemusíte byt schopen provádět zákonná opat?ení proti takovému pou?ití.

 

§8 Hypertextové odkazy

Na na?í webové stránce jsou takzvané hypertextové odkazy na webové stránky jinych poskytovatel?. Pokud tyto hypertextové odkazy aktivujete, dostanete se z na?í webové stránky p?ímo na webovou stránku dal?ích poskytovatel?. To se mimo jiné pozná ze změny URL. FUCHS OIL CORPORATION (CZ) spol. s r.o. nemá vliv na obsah nebo podobu těchto webovych stránek jinych poskytovatel?. Pochopitelně se proto uji?tění uvedená v tomto prohlá?ení o ochraně osobních údaj? nevztahují na webové stránky poskytovatel?. Informujte se laskavě o nakládání s va?imi osobními údaji ze strany těchto organizací tak, ?e p?ímo nav?tívíte jejich webové stránky.

 

§9 Práva subjekt? údaj?

GDPR vám jako subjektu údaj? zaji??uje následující práva ohledně zpracovávání osobních údaj?:

 • ?l. 15 GDPR vám umo?ňuje, abyste vy?adovali informace o osobních údajích, které ohledně vás zpracováváme. P?edev?ím m??ete vy?adovat informace o ú?elech, pro které zpracováváme údaje, které se vás tykají; kategorie osobních údaj?; kategorie p?íjemc?, kterym se va?e údaje poskytly nebo budou p?edány; plánovaná doba ulo?ení údaj?; existence práva na opravu, vymazání, omezení p?i zpracovávání, nebo na námitky proti zpracovávání; existence práva na stí?nost; zdroj údaj? o vás, pokud jsme je nezískali my; zda mají byt údaje p?eneseny do t?etí země nebo mezinárodním organizacím; a zda jsou údaje shroma??ovány na základě automatického rozhodovacího procesu nebo profilování, p?ípadně se smysluplnou informací o podrobnostech tohoto procesu.
 • ?l. 16 GDPR vám umo?ňuje, abyste po?adovali okam?itou opravu nebo doplnění va?ich osobních údaj?, které máme k dispozici.
 • ?l. 17 GDPR vám umo?ňuje, abyste po?adovali vymazání va?ich osobních údaj?, které máme k dispozici, za p?edpokladu, ?e jejich zpracovávání není nutné pro uplatnění práva na svobodu projevu a informací, pro splnění zákonné povinnosti, z d?vodu ve?ejného zájmu, nebo pro prosazování, vykon nebo obranu právních nárok?.
 • ?l. 18 GDPR vám umo?ňuje, abyste po?adovali omezení zpracovávání va?ich osobních údaj?, pokud zpochybníte správnost údaj?; zpracovávání je nezákonné; nebo u? nevy?adujeme údaje, ale vy nesouhlasíte s jejich vymazáním, proto?e je pot?ebujete k prosazení, uplatnění nebo obranu právních nárok?. Máte také nárok na právo stanovené v ?l. 18 GDPR, pokud máte námitky proti zpracovávání podle ?l.  21 GDPR.
 • ?l. 20 GDPR vám umo?ňuje, abyste si vy?ádali, ve strukturovaném, aktuálním a strojově ?itelném formátu, osobní údaje, které jste nám poskytli; nebo m??ete po?adovat, aby byly p?edány jinému správci.
 • ?l. 7, odst. 3 GDPR vám umo?ňuje, ?e m??ete kdykoli odvolat souhlas, ktery jste nám poskytli. V d?sledku toho u? v budoucnosti nem??eme nadále zpracovávat údaje v závisloti na tomto souhlasu.
 • ?l. 77 GDPR vám dává právo stě?ovat si u dohledového orgánu. Kontaktní informace ohledně dohledového orgánu, odpovědného za na?i spole?nost, je:

ú?ad pro ochranu osobních údaj?

Pplk.Sochora.27
170 00 Praha 7

Tel: 420 234 665 111

Fax: 420 234 665 444

WWW  https://www.uoou.cz

Email: [email protected]

 

§10 Právo na uplatnění námitky

Pokud jsou va?e osobní údaje zpracovávány na základě oprávněnych zájm?, ?l. 6, odst 1, písm. f) GDPR vám dává mo?nost, v souladu s ?l. 21 GDPR, uplatnit námitku proti zpracovávání va?ich osobních údaj?, pokud jsou pro to d?vody podlo?ené va?í zvlá?tní situací, nebo va?e námitka smě?uje na p?ímy marketing. V p?ípadě p?ímého marketingu máte obecné právo uplatnit námitku, kterou musíme zohlednit bez nutnosti uvedení existence zvlá?tní situace.

 

§11 Zabezpe?ení údaj? a opat?ení pro zálohování

Zavazujeme se, ?e budeme chránit va?e soukromí a nakládat s va?imi osobními údaji s maximální d?věrností. Abychom se vyvarovali manipulace, ztráty nebo zneu?ití osobních údaj?, které jsme ulo?ili a které se vás tykají, p?ijali jsme rozsáhlá technická a organiza?ní opat?ení, která jsou bě?ně kontrolována a aktualizována v souladu se zdokonalováním technologie. To zahrnuje pou?ívání uznanych metod ?ifrování (SSL nebo TLS).?Musíme v?ak zd?raznit, ?e s ohledem na strukturu internetu je mo?né, ?e pravidla pro ochranu údaj? a shora uvedená bezpe?nostní opat?ení mo?ná nedodr?í jiné osoby nebo instituce, které nespadají do na?eho rozsahu odpovědnosti. Zejména kódované údaje – nap?. pokud jsou poslány emailem – mohou p?e?íst t?etí strany. Je odpovědností u?ivatele, aby ochránil údaje, které mu/jí byly poskytnuty, proti zneu?ití, pomocí kódování nebo nějakym jinym zp?sobem.

Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte se na nás prosím obrátit na některé adrese uvedené v ?ásti 1.

FUCHS OIL CORPORATION (CZ) spol. s r.o.

?ernokostelecká 2539

251 01  ?í?any

 

Servisní kontakt
+420 323 637 793
Pracovní hodiny:

Po–Pá: 8:30 – 16:30 hodin

骚虎高清影院