P?esko?it na obsah

Dal?í odvětví pr?myslu

Chemicky | Papírensky | Farmaceuticky | Elektronika | Bílé zbo?í | Elektrické ná?adí | Servisní spole?nosti | Textilní | Chladicí a klimatiza?ní technika | Gumárensky pr?mysl

V?echny pr?myslové obory mají specifické po?adavky na pou?ívaná maziva. Kdy? p?ijde na volbu toho správného maziva, není d?le?itá jen nabídka speciálních maziv – stejně tak d?le?ité jsou zku?enosti a know-how. Spole?nost FUCHS to v?e pokryvá: pr?myslová ?e?ení na míru a mnoho let zku?eností s r?znymi typy pou?ití.

Max execution time: 240