P?esko?it na obsah

Zpracování kov?

Obráběcí dílny | Odstraňování t?ísek a ot?ep? | Ta?ení a lisování | Kalení

FUCHS je jedním z nejznáměj?ích vyrobc? maziv pro oblast zpracování kov?, v?etně obrábění, tvá?ení a tepelného zpracování. Mnoho proces? v těchto vyrobních technologiích bě?í bez problém? jen p?i pou?ití speciálně vybranych maziv. Je také d?le?ité brát v úvahu operátory, stroje, nástroje, obrobky, skladovací doby a p?epravní trasy. Maziva a antikorozní kapaliny zna?ky FUCHS p?ispívají velmi podstatně ke zvy?ení produktivity a sní?ení procesních náklad?.

Max execution time: 240