P?esko?it na obsah

Stroje a za?ízení

Stroje a za?ízení

Hladky provoz je základním p?edpokladem pro vy??í produktivitu stroj? a systém?, vy??í vyu?ití stroj? a sní?ení náklad? na jednotku. Stále p?ísněj?í po?adavky jsou také kladeny na moderní obráběcí stroje, a to co se tyká p?esnosti, rychlosti a spolehlivosti. Stále vět?í vyznam proto má mazivo a jeho správná volba. FUCHS vychází těmto p?ísnym po?adavk?m vst?íc a nabízí maziva, která jsou perfektně sladěna s ohledem na kompatibilitu a efektivitu a jsou prově?ena praxí.

Max execution time: 240