P?esko?it na obsah

Kování

Kování ?eleza (horké nebo studené) | Pěchování trubek (beze?vych) | Kování ne?eleznych kov? (hliník, mosaz, titan, superslitiny, mě?)

Kovárensky pr?mysl reprezentuje ?iroké pole r?znych typ? pou?ití, ka?dé z nich má p?itom speciální po?adavky na maziva. Produkty zna?ky LUBRODAL od FUCHS LUBRITECH pokryvají v?echny zavedené typy pou?ití v kování a p?idru?enych procesech. Po?ínaje produkty pro odstraňování okují p?es grafitové nátěry pro kování za tepla a? po r?zné druhy mazání nástroj? – nap?. polohorké nebo horké kování, vysokorychlostní nebo p?esné kování, válcování p?í?né nebo rota?ní, vyroba beze?vych trubek a mnoho dal?ích postup?.

Max execution time: 240