P?esko?it na obsah

Cement, vápno a sádra

Cement | Vápno | Sádra

Stroje, které jsou pou?ívány p?i vyrobě cementu, jsou vystaveny ohromnym zatí?ením. Kromě silnych vibrací p?i drcení a mletí tě?kych kamen? jsou tu také extrémní teploty v pecích, které velmi zatě?ují stroje a tedy i jejich maziva. Spole?ně s vyrobci stroj? a p?evod? vytvo?ila spole?nost FUCHS LUBRITECH inovativní speciální maziva pro drti?e, mlyny, rota?ní pece nebo válcové lisy. P?itom se sna?íme o vysoce specifická ?e?ení, která pomáhají efektivně chránit klí?ové díly stroj? p?ed opot?ebením, zvy?ují intervaly údr?by a prodlu?ují ?ivotnost za?ízení.

Max execution time: 240