P?esko?it na obsah

Na?i zaměstnanci – základ úspěchu

Na?i zaměstnanci jsou nejcenněj?ím zdrojem spole?nosti FUCHS. Znalosti, zku?enosti a zapojení ka?dého jednotlivého zaměstnance zaji??ují úspě?né obchodní operace, inovativní produktová ?e?ení a spokojené zákazníky.

Velikost a organiza?ní struktura na?í spole?nosti umo?ňují krátké komunika?ní a ?ídicí cesty, tak?e spolupráce není zatí?ena byrokracií mezi r?znymi speciálními oblastmi po celém světě. Pro na?e zaměstnance to znamená variabilní rozsah úkol? a ?iroké mo?nosti podílet se svymi my?lenkami a vyvíjet se profesně i osobně.

Ke dni 31. prosince 2019 zaměstnávala spole?nost FUCHS Group 5 627 lidí po celém světě. V porovnání s p?edchozím rokem se celkovy po?et zaměstnanc? zvy?il o 181, tj. o 3 %.

 

Servisní kontakt
+420 323 637 793
Pracovní hodiny:

Po–Pá: 8:30 – 16:30 hodin

骚虎高清影院