P?esko?it na obsah

Osobní vyhlídky

úspě?ná spole?nost musí byt schopna spolehnout se na vysoce vy?kolené pracovníky a dokonaly tym vedení. Skrze cíleny a individuální pokrok vytvá?íme základ pro neustály rozvoj zaměstnanc? a zaji??ujeme, ?e jsou budoucí volná místa dob?e zaplněna. Kdekoliv je to mo?né, pozice jsou zaplněny zevnit? na?í spole?nosti kompetentními a zku?enymi lidmi. Rozhodujícími p?edpoklady pro p?evzetí zodpovědnosti u spole?nosti FUCHS jsou zaměstnancova znalost provozního podnikání, efektivita a orientace na zákazníka a zaměstnance.

Akademie FUCHS

Abychom uspokojili poptávku neustále se měnícího prost?edí, dáváme na?im zaměstnanc?m podporu, kterou pot?ebují ke ?kolení a získávání kompetencí, a to cíleně. AKADEMIE FUCHS slou?í jako celosvětová ?kolicí instituce. Provádíme zde technické ?kolicí kurzy a podporujeme na?e prodejní profesionály v neustálém rozvoji jejich technickych znalostí za pomoci r?znych nabídek ?kolení. Náro?né kurzy nabízené AKADEMIí FUCHS jsou individuálně doplněny r?znymi nabídkami z místních jednotek.

Rovnováha mezi ?ivotem a prací

Schopnost kombinovat rodinu a kariéru je pro nás klí?ovy po?adavek pro zapojení a vykon na?ich zaměstnanc?. Proto vě?íme, ?e je d?le?ité podporovat je skrze r?zné vyzvy, které jim r?zné fáze ?ivota p?inesou, od pé?e o děti a? po pé?i o staré p?íbuzné.

Servisní kontakt
+420 323 637 793
Pracovní hodiny:

Po–Pá: 8:30 – 16:30 hodin

骚虎高清影院