P?esko?it na obsah

Upozornění

Aby byl text na stránkách jednoduchy, ?asto je pou?íván mu?sky rod. V takovém p?ípadě samoz?ejmě platí stejně tak pro ?eny, jako pro mu?e.

Povolení pou?ívat, kopírovat a distribuovat dokumenty publikované spole?ností FUCHS OIL CORPORATION (CZ), spol. s r.o. na tomto internetovém serveru je tímto uděleno za podmínky, ?e ka?dá kopie obsahuje toto oznámení o autorském právu ve své celistvosti a ?e ?ádná ?ást dokumentace není pou?ita ke komer?ním ú?el?m, ale pouze k informa?ním ú?el?m v rámci organizace.

Ve?keré informace publikované na tomto internetovém serveru jsou poskytovány bez záruky ?i zastoupení jakéhokoliv druhu, vyslovného ?i odvozeného, v?etně nap?íklad odvozenych záruk prodejnosti, vhodnosti pro dany ú?el nebo neporu?ení. V?echny dokumenty FUCHS OIL CORPORATION (CZ), spol. s r.o. mohou obsahovat technické nep?esnosti nebo typografické chyby. FUCHS OIL CORPORATION (CZ), spol. s r.o. m??e kdykoliv p?idat nebo změnit informace zde obsa?ené.

Název a logo spole?nosti FUCHS OIL CZ, stejně jako dal?í názvy produkt? a slu?eb zmíněné na těchto internetovych stránkách a dal?ích materiálech poskytovanych spole?ností, jsou registrovanymi ochrannymi známkami ?i známkami spole?nosti FUCHS PETROLUB SE, která je mate?skou spole?ností FUCHS OIL CZ.

U?ití těchto známek vy?aduje získání licence a vyslovného p?edchozího povolení p?ímo od FUCHS PETROLUB SE nebo od ?lenské spole?nosti sítě FUCHS OIL, do které pat?í i FUCHS OIL CZ. Neoprávněné u?ití těchto ochrannych známek ?i jakychkoli jinych známek z portfolia koncernu FUCHS OIL je zakázáno v maximální mo?né mí?e stanovené p?íslu?nymi právními p?edpisy.

Pokud budete chtít po?ádat o vy?e zmíněny písemny souhlas, kontaktujte nás na emailové adrese [email protected].

Kontakt

FUCHS OIL CORPORATION (CZ), spol. s r.o.
Vykonná ?editelka Ing. Petra Vargová
?ernokostelecká 2539
251 01 ?í?ANY
?eská republika
Telefon: +420 323 637 793
Telefax: +420 323 637 990
E-mail: petra.vargova(at)fuchs.com

 

Servisní kontakt
+420 323 637 793
Pracovní hodiny:

Po–Pá: 8:30 – 16:30 hodin

骚虎高清影院