P?esko?it na obsah

LUBRICANTS.TECHNOLOGY.PEOPLE.

MAZIVA.TECHNOLOGIE.LIDé.

Tato trojice je v samém srdci na?eho obchodního modelu a tvo?í základ pro ka?dodenní ?innosti po celém světě.

MAZIVA.

100% zamě?ení

FUCHS se 100% zamě?uje na maziva a p?idru?ené speciální produkty a dělá to ji? více ne? 80 let. Máme více ne? 10 000 produkt? a nabízíme svym zákazník?m úplny sortiment maziv, která splňují p?ísné národní i mezinárodní normy. Produktové portfolio je rozděleno do klí?ovych kategorií automobilovych a pr?myslovych maziv, plastickych maziv kapalin pro zpracování kov? a maziv pro speciální pou?ití. Portfolio je doplněno komplexní ?adou technickych a procesních slu?eb.

TECHNOLOGIE.

Komplexní ?e?ení

Technologicky pokro?ilá, procesně orientovaná a komplexní ?e?ení maziv jsou st?edobodem úspěchu spole?nosti FUCHS. Na?e celosvětová sí? expert? ?e?í po?adavky zákazník? na globální úrovni tím, ?e rychle a efektivně spojuje r?zná pole odbornosti. Zhruba jeden z deseti zaměstnanc? pracuje ve vyzkumu a vyvoji. Spole?nost má aktuálně více ne? 600 probíhajících vyzkumnych a vyvojovych projekt?, které mají za cíl poskytnout optimální odpovědi na po?adavky na?ich zákazník?. To nám umo?ňuje obhájit na?e technologické v?dcovství v d?le?itych obchodních segmentech. Není to jen otázka efektivity nebo bezpe?nosti a spolehlivosti, ale také udr?itelnosti maziv – od jejich vyroby a? po likvidaci.

LIDé.

Osobní zapojení

O spokojenost na?ich zákazník? na celém světě se stará asi 5000 vysoce kvalifikovanych a specializovanych zaměstnanc?. Globální tym FUCHS se pova?uje za dob?e sehranou jednotku, která s vysokym osobním nasazením pokra?uje v úspě?ích rok co rok. Intenzivní dialog s na?imi zákazníky a obchodními partnery, a vzájemná d?věra nám umo?ňují v?dy najít optimální ?e?ení maziva ?ité na míru individuálních po?adavku na?ich zákazník?.

Servisní kontakt
+420 323 637 793
Pracovní hodiny:

Po–Pá: 8:30 – 16:30 hodin

骚虎高清影院